O Joomla!Projekt Joomla!LicencjeLicencja GNU GPL v.3.0

Licencja GNU GPL v.3.0

Publikujemy polskie tłumaczenie tekstu licencji gpl 3 (oryginał na stronach Free Software Foundation). Tłumaczenie zostało opracowane przez biuro tłumaczy Kalinauskas sp. z o.o. (www.kalinauskas.pl) oraz zweryfikowane i uzupełnione przez prawników z zespołu prawa własności intelektualnej kancelarii prawnej Kuczek i Maruta (www.kuczekmaruta.pl). Wierzymy, że obecny tekst oddaje ducha licencji gpl i jest zgodny z polskim językiem prawnym.

WAŻNE ZASTRZEŻENIE: Obecny tekst jest “podwójnie niewiążący”. Po pierwsze, zgodnie z wykładnią FSF, tylko angielski, oryginalny tekst powinien być używany w obrocie jako wersja wiążąca. Po drugie, nasza propozycja tłumaczenia jest wersją “beta” i zwracamy się z prośbą o wszelkie sugestie. Jak będziemy mieć wersję, z którą większość czuć sie będzie komfortowo, zwrócimy się do FSF o “imprimatur”.

GNU Powszechna Licencja Publiczna - Nieoficjalne tłumaczenie

Wersja 3, 29 czerwca 2007 r.

Free Software Foundation, Inc.
59 Temple Place, Suite 330,Boston,
MA02111-1307USA

Zezwala się kopiować i rozpowszechniać wierne kopie niniejszego dokumentu licencyjnego, bez prawa wprowadzania do niego zmian.

Preambuła

Powszechna Licencja Publiczna GNU jest wolną, opartą na zasadzie “copyleft”, licencją na oprogramowanie i na innego rodzaju utwory.

Licencje na większość programów komputerowych i na inne utwory zostały stworzone po to, aby ograniczyć swobodę dzielenia się nimi i dokonywania w nich zmian. Natomiast celem Powszechnej Licencji Publicznej GNU jest zagwarantowanie swobody udostępniania i zmieniania wszystkich wersji programu - sprawienie, by oprogramowanie pozostało wolnym dla wszystkich użytkowników. Jako Fundacja Wolnego Oprogramowania stosujemy Powszechną Licencję Publiczną GNU do większości naszego oprogramowania. Licencję tę można także stosować do wszystkich innych utworów udostępnionych na tych samych zasadach przez ich twórców. Ty także możesz ją stosować do swoich programów.

Kiedy mówimy o wolnym oprogramowaniu, chodzi nam o swobodę, nie o cenę. Nasze Powszechne Licencje Publiczne zostały zaprojektowane tak, aby zapewnić ci swobodę rozpowszechniania kopii wolnego oprogramowania (a jeżeli chcesz - swobodę pobierania wynagrodzenia z tego tytułu), zagwarantować, że otrzymasz kod źródłowy lub uzyskasz do niego dostęp, że będziesz mógł zmieniać oprogramowanie lub użyć jego fragmentów w nowych wolnych programach, a także że będziesz miał świadomość, że masz do tego wszystkiego prawo.

Aby chronić twoje prawa, musimy zagwarantować, że nikt inny nie będzie mógł zakwestionować twoich praw ani domagać się, żebyś z nich zrezygnował. W związku z tym, jeżeli rozpowszechniasz kopie takiego oprogramowania lub modyfikujesz je, spoczywa na tobie odpowiedzialność za poszanowanie wolności innych.

Na przykład, jeżeli rozpowszechniasz kopie takich programów, czy to odpłatnie, czy też nieodpłatnie, musisz przekazać odbiorcom dokładnie te same prawa, jakie sam otrzymałeś. Musisz zagwarantować, że oni także otrzymają kod źródłowy lub uzyskają do niego dostęp. Musisz również pokazać im niniejsze warunki, tak aby mogli poznać swoje prawa.

Twórcy oprogramowania korzystający z Powszechnej Licencji Publicznej GNU chronią swoje prawa dwuetapowo: (1) zastrzegają prawa autorskie do oprogramowania oraz (2) oferują ci niniejszą Licencję, udzielając ci prawnego zezwolenia na kopiowanie, rozpowszechnianie i/lub modyfikację tego oprogramowania.

Powszechna Licencja Publiczna chroni programistów i twórców, wyraźnie stwierdzając, że na wolne oprogramowanie nie jest udzielana żadna gwarancja. Dla dobra zarówno użytkowników, jak i twórców, Powszechna Licencja Publiczna wymaga, aby zmodyfikowane wersje zostały oznaczone jako zmienione, aby problemy z nimi nie zostały omyłkowo przypisane twórcom poprzednich wersji.

Niektóre urządzenia zaprojektowane są tak, aby użytkownicy nie mieli możliwości instalacji ani uruchamiania zmodyfikowanych wersji zainstalowanego w nich oprogramowania, mimo że sam producent ma taką możliwość. Jest to zasadniczo niezgodne z celem ochrony swobody użytkowników w zakresie zmiany oprogramowania. Nadużycia takie są systematycznie notowane w obszarze produktów używanych przez osoby fizyczne, czyli dokładnie w tym obszarze, gdzie jest to całkowicie nie do przyjęcia. W związku z tym niniejszą wersję Powszechnej Licencji Publicznej przygotowaliśmy w taki sposób, aby zabraniała ona takich praktyk. Jeżeli problemy tego rodzaju zaistnieją w istotnym wymiarze także w innych obszarach, jesteśmy gotowi rozszerzyć to postanowienie na takie obszary w przyszłych wersjach Powszechnej Licencji Publicznej w sposób niezbędny do ochrony wolności użytkowników.

Każdy program jest stale zagrożony istnieniem patentów na oprogramowanie. Państwa nie powinny dopuszczać do tego, aby patenty ograniczały rozwój i możliwość używania oprogramowania na komputerach ogólnego przeznaczenia, jednak w krajach, które na to pozwalają, chcielibyśmy w szczególności uniknąć zagrożenia, że zastosowanie patentu do wolnego programu spowoduje, że stanie się on faktycznie programem prawnie zastrzeżonym. Aby tego uniknąć, zgodnie z Powszechną Licencją Publiczną nie można użyć patentów do pozbawienia wolności oprogramowania.

Poniżej przedstawione zostały dokładne zasady i warunki dopuszczalnego kopiowania, rozpowszechniania i modyfikacji.

ZASADY I WARUNKI

0. Definicje

„Niniejsza Licencja” odnosi się do wersji 3 Powszechnej Licencji Publicznej GNU.

„Prawo autorskie” oznacza także inne prawa na dobrach niematerialnych, zbliżone do prawa autorskiego, jak na przykład ochrona topografii układów scalonych.

„Program” odnosi się do wszelkich utworów podlegających prawu autorskiemu, licencjonowanych na podstawie niniejszej Licencji. Do każdego licencjobiorcy zwracamy się per „ty”. „Licencjobiorcy” oraz „odbiorcy” mogą być osobami fizycznymi lub organizacjami.

„Modyfikacja” utworu oznacza kopiowanie jego części lub zmianę jego całości lub części w sposób wymagający zezwolenia autorskiego, niebędący jednak wykonaniem dokładnej kopii. Uzyskany w ten sposób utwór zwany jest „zmodyfikowaną wersją” poprzedniego utworu lub utworem „opartym na” poprzednim utworze.

„Utwór objęty licencją” oznacza niezmodyfikowany Program lub utwór oparty na Programie.

„Propagowanie” utworu oznacza robienie z nim wszystkiego, co bez zezwolenia byłoby podstawą do bezpośredniego lub pośredniego pociągnięcia cię do odpowiedzialności za naruszenie odpowiednich przepisów o prawie autorskim, z wyjątkiem uruchomienia tego utworu na komputerze lub modyfikacji jego kopii prywatnej. Propagowanie obejmuje kopiowanie, rozpowszechnianie (w wersji zmodyfikowanej lub niezmodyfikowanej), publiczne udostępnianie, a w niektórych krajach także inne czynności.

„Przekazywanie” utworu oznacza wszelkiego rodzaju propagowanie, które umożliwia innym stronom sporządzenie lub otrzymanie kopii. Zwykła interakcja z użytkownikiem poprzez sieć komputerową, bez transferu kopii, nie jest przekazaniem.

Interaktywny interfejs użytkownika wyświetla „Zastrzeżenia Prawne” w zakresie, w jakim zawiera on wygodną i dobrze widoczną funkcję (1) wyświetlającą odpowiednie zastrzeżenia prawne oraz (2) informującą użytkownika, że na utwór nie udziela się gwarancji (z wyłączeniem zakresu, w jakim gwarancje te są udzielane) i że licencjobiorcy mogą przekazywać utwór zgodnie z niniejszą Licencją, oraz wskazującą, jak można wyświetlić kopię tej Licencji. Jeżeli interfejs zawiera listę komend lub opcji użytkownika, np. menu, to niniejsze kryterium spełnione być musi przez jedną z głównych pozycji z tej listy.

1. Kod źródłowy

„Kod źródłowy” utworu oznacza formę utworu preferowaną do wprowadzania do niej modyfikacji. „Kod wynikowy” oznacza utwór w formie niebędącej formą źródłową.

„Standardowy Interfejs” oznacza interfejs, który albo jest zgodny z oficjalnym standardem stworzonym przez uznane ciało normatywne, albo - w przypadku interfejsów określonych dla danego języka programowania - jest interfejsem powszechnie stosowanym przez programistów pracujących w tym języku.

„Biblioteki Systemowe” wykonywalnego utworu obejmują wszystko, poza utworem jako całością, (a) co jest włączone do zwykłej formy pakietu Głównego Składnika, lecz co nie jest częścią tego Głównego Składnika, oraz (b) czego wyłącznym celem jest umożliwienie, aby utwór mógł być używany wraz z tym Głównym Składnikiem, lub wdrożenie Standardowego Interfejsu, dla którego powszechnie dostępna jest implementacja w formie kodu źródłowego. „Główny Składnik” w tym kontekście oznacza główny, podstawowy składnik (jądro, system okienkowy itp.) danego systemu operacyjnego (jeżeli występuje), na którym uruchomiony jest wykonywalny utwór, lub kompilator użyty do produkcji utworu albo interpreter kodu wynikowego użyty do jego uruchomienia.

„Odpowiednie Źródło” utworu w formie kodu wynikowego oznacza cały kod źródłowy potrzebny do wygenerowania, instalacji oraz (w przypadku dzieła wykonywalnego) uruchomienia kodu wynikowego oraz do modyfikacji utworu, włączając w to skrypty do sterowania powyższymi czynnościami. Odpowiednie Źródło nie obejmuje Bibliotek Systemowych utworu, narzędzi ogólnego przeznaczenia, ani ogólnie dostępnych wolnych programów, które używane są w niezmodyfikowanej formie do realizacji tych czynności, lecz które nie są częścią utworu. Przykładowo, Odpowiednie Źródło obejmuje pliki definicji interfejsu powiązane z plikami źródłowymi utworu oraz kod źródłowy dla współdzielonych bibliotek i dynamicznie powiązanych podprogramów, które zgodnie z projektem utworu są niezbędne do jego funkcjonowania, na przykład dzięki prywatnemu transferowi danych lub przepływowi kontrolnemu pomiędzy tymi podprogramami a innymi elementami utworu.

Odpowiednie Źródło nie musi obejmować niczego, co użytkownicy mogą odtworzyć automatycznie z innych części Odpowiedniego Źródła.

Odpowiednim Źródłem utworu w formie kodu źródłowego jest sam utwór.

2. Podstawowe zezwolenia

Wszelkie prawa przyznane niniejszą Licencją udzielone są na okres obowiązywania majątkowych praw autorskich do Programu i są nieodwołalne, z zastrzeżeniem spełnienia określonych poniżej warunków. Niniejsza Licencja wyraźnie potwierdza twoje nieograniczone prawo do uruchamiania niezmodyfikowanego Programu. Dane wyjściowe uzyskane w wyniku uruchomienia utworu objętego licencją są także objęte niniejszą Licencją, tylko jeżeli dane wyjściowe, biorąc pod uwagę ich treść, również stanowią utwór objęty licencją. Niniejsza licencja potwierdza twoje prawa wynikające z dozwolonego użytku lub podobnych uprawnień wynikających z odpowiednich przepisów prawa autorskiego.

Możesz bezwarunkowo wykonywać, uruchamiać i propagować utwory objęte licencją, których nie przekazujesz, tak długo, jak twoja licencja zachowuje ważność. Możesz przekazywać utwory objęte licencją innym osobom, wyłącznie aby wprowadziły one modyfikacje przeznaczone tylko dla ciebie lub aby umożliwiły ci uruchamianie tych utworów, pod warunkiem że spełnisz warunki niniejszej Licencji dotyczące przekazywania wszelkich materiałów, do których nie posiadasz prawa autorskiego. Osoby, które w opisany powyżej sposób wykonują lub uruchamiają dla ciebie utwory objęte licencją, muszą robić to wyłącznie w twoim imieniu, pod twoim kierownictwem i kontrolą, na warunkach zakazujących im sporządzania kopii twoich materiałów z zastrzeżonym prawem autorskim poza zakresem waszych relacji.

Przekazywanie w innych okolicznościach dozwolone jest wyłącznie na warunkach wskazanych poniżej. Nie jest dozwolone udzielanie dalszych sublicencji, gdyż w związku z punktem 10 nie jest to konieczne.

3. Ochrona praw użytkowników przed zabezpieczeniami technicznymi utworów

Żaden utwór objęty licencją nie zostanie uznany za „skuteczny środek techniczny” na podstawie jakiegokolwiek właściwego przepisu prawa spełniającego zobowiązania wynikające z art. 11 traktatu w sprawie praw autorskich (WIPO) z dnia 20 grudnia 1996 r. ani podobnych przepisów prawa zabraniających lub ograniczających obchodzenie takich środków.

Przekazując utwór objęty licencją, zrzekasz się wszelkich praw do tego, by zakazać obchodzenia środków technologicznych w zakresie, w jakim takie obchodzenie realizowane jest poprzez korzystanie z wynikających z niniejszej Licencji praw do utworu objętego licencją, oraz zrzekasz się wszelkich zamiarów ograniczania funkcjonowania lub modyfikacji utworu, jako sposobu wyegzekwowania, na szkodę użytkowników utworu, praw twoich lub innych osób do nałożenia zakazu obchodzenia środków technologicznych.

4. Przekazywanie wiernych kopii

Możesz przekazywać wierne kopie kodu źródłowego Programu w otrzymanej formie i na dowolnym nośniku pod warunkiem, że w widoczny i odpowiedni sposób na każdej kopii zamieścisz odpowiednią informację o prawie autorskim. Musisz też pozostawić w stanie nienaruszonym wszystkie informacje stwierdzające, że do kodu ma zastosowanie niniejsza Licencja oraz wszystkie postanowienia niebędące zezwoleniami dodane zgodnie z punktem 7. Ponadto musisz pozostawić w stanie nienaruszonym wszystkie informacje o braku jakiejkolwiek gwarancji oraz wydać każdemu odbiorcy egzemplarz niniejszej Licencji wraz z Programem.

Za każdą przekazaną kopię możesz, ale nie musisz, pobrać cenę zakupu. Możesz także oferować płatne usługi wsparcia lub płatną ochronę gwarancyjną.

5. Przekazywanie zmodyfikowanych wersji Źródła

Możesz przekazać utwór oparty na Programie lub modyfikacje niezbędne do stworzenia tego utworu z Programu w formie kodu źródłowego na zasadach określonych w punkcie 4, z zastrzeżeniem, że spełniasz także wszystkie poniższe warunki:

 1. Utwór musi zawierać dobrze widoczną informację o tym, że zmodyfikowałeś go oraz o dacie modyfikacji.
 2. Utwór musi zawierać dobrze widoczną informacje o tym, że został rozpowszechniony zgodnie z niniejszą Licencją oraz ewentualnie z warunkami dodatkowymi z punktu 7. Niniejszy warunek stanowi modyfikację wymogu dotyczącego „pozostawienia w stanie nienaruszonym wszystkich informacji” z punktu 4.
 3. Na mocy niniejszej Licencji musisz udzielić licencji na cały utwór każdej osobie, która wejdzie w posiadanie jego kopii. W związku z tym niniejsza Licencja, wraz z ewentualnymi warunkami dodatkowymi z punktu 7, będzie miała zastosowanie do całości utworu oraz do wszystkich jego części, niezależnie od tego, jak zostały one podzielone na części wchodzące w skład całego utworu. Niniejsza Licencja nie pozwala na licencjonowanie utworu w żaden inny sposób, jednak nie powoduje nieważności takiego zezwolenia, jeżeli uzyskałeś je odrębnie.
 4. Jeżeli utwór posiada interaktywne interfejsy użytkownika, to w każdym z tych interfejsów muszą być wyświetlane Zastrzeżenia Prawne. Jeżeli jednak Program posiada interaktywne interfejsy użytkownika, w których nie są wyświetlane Zastrzeżenia Prawne, to twój utwór nie musi zapewniać takiego wyświetlania.

Połączenie utworu objętego licencją z innymi oddzielnymi, niezależnymi utworami, które ze swojej natury nie są rozszerzeniem utworu objętego licencją i które nie są z nim połączone tak, by tworzyły większy program, na jednym nośniku, na którym jest on przechowywany lub rozpowszechniany, zwana jest „agregatem”, pod warunkiem że takie połączenie i wynikające z niego prawo autorskie nie są używane do ograniczania dostępu ani praw użytkowników tego połączenia w zakresie większym niż dozwolony przez poszczególne utwory. Włączenie utworu objętego licencją do agregatu nie powoduje objęcia pozostałych części agregatu niniejszą Licencją.

6. Przekazywanie form niebędących źródłem

Możesz przekazać utwór objęty licencją w formie kodu wynikowego na zasadach określonych w punktach 4 i 5, pod warunkiem że przekażesz także możliwe do maszynowego odczytania Odpowiednie Źródło, zgodnie z rozumieniem niniejszej Licencji, na jeden z następujących sposobów:

 1. Przekażesz kod wynikowy w fizycznym produkcie lub włączony do fizycznego produktu (co odnosi się także do fizycznego nośnika, na którym jest on rozpowszechniany) razem z Odpowiednim Źródłem na trwałym nośniku fizycznym stosowanym zwykle do wymiany oprogramowania.
 2. Przekażesz kod wynikowy w fizycznym produkcie lub włączony do fizycznego produktu (co odnosi się także do fizycznego nośnika, na którym jest on rozpowszechniany) razem z pisemnym zobowiązaniem, ważnym przez co najmniej trzy lata i tak długo, jak oferujesz dla tego modelu produktu części zamienne lub usługi wsparcia klienta, do: (1) wręczenia każdej osobie posiadającej kod wynikowy, kopii Odpowiedniego Źródła całego oprogramowania produktu objętego niniejszą Licencją na trwałym nośniku fizycznym stosowanym zwykle do wymiany oprogramowania, za cenę nie wyższą niż twój rozsądny koszt faktycznego przekazania tego źródła, lub (2) do darmowego udostępnienia takiej osobie kopii Odpowiedniego Źródła na serwerze sieciowym.
 3. Przekażesz indywidualne kopie kodu wynikowego razem z kopią pisemnego zobowiązania do dostarczenia Odpowiedniego Źródła. Ta możliwość dozwolona jest tylko okazjonalnie, dla dystrybucji niekomercyjnej i jedynie wówczas, gdy otrzymałeś kod wynikowy wraz z takim zobowiązaniem, zgodnie z podpunktem 6b.
 4. Przekażesz kod wynikowy poprzez zaoferowanie dostępu z określonego miejsca (bezpłatnie lub za opłatą) i zaoferowanie podobnego dostępu do Odpowiedniego Źródła w ten sam sposób, z tego samego miejsca i bez dodatkowej opłaty. Odbiorcy nie muszą być zobowiązani do kopiowania Odpowiedniego Źródła wraz z kodem wynikowym. Jeżeli miejsce, z którego kopiuje się kod wynikowy, jest serwerem sieciowym, to Odpowiednie Źródło może znajdować się na innym serwerze (prowadzonym przez ciebie lub przez osobę trzecią) oferującym takie same możliwości kopiowania, pod warunkiem że zapewnisz, że przy kodzie wynikowym znajdować się będą jasne wskazówki dotyczące lokalizacji Odpowiedniego Źródła. Niezależnie od serwera, na którym umieszczone jest Odpowiednie Źródło, to na tobie spoczywa obowiązek zapewnienia, żeby było ono dostępne przez tak długi okres, jaki będzie potrzebny do spełnienia niniejszych wymagań.
 5. Przekażesz kod wynikowy przy wykorzystaniu transmisji peer-to-peer, pod warunkiem że poinformujesz odbiorców o tym, gdzie publicznie i za darmo dostępne są: kod wynikowy utworu oraz jego Odpowiednie Źródło, zgodnie z podpunktem 6d.

Odłączalna część kodu wynikowego, którego kod źródłowy jako Biblioteka Systemowa wyłączony jest z Odpowiedniego Źródła, nie musi być załączona przy przekazywaniu utworu w kodzie wynikowym.

„Produkt Użytkownika” to albo (1) „produkt konsumencki”, co oznacza każdy materialny przedmiot własności osobistej używany zwykle do celów osobistych, rodzinnych lub domowych, albo (2) każdy produkt, który został zaprojektowany lub sprzedany w celu włączenia go do miejsca zamieszkania. Przy określaniu, czy produkt jest produktem konsumenckim, czy nie, wszelkie wątpliwości będą rozstrzygane na korzyść objęcia licencją. Dla określonego produktu otrzymanego przez określonego użytkownika „normalne użycie” oznacza typowy lub powszechny sposób używania produktu tej klasy, niezależnie od statusu danego użytkownika lub sposobu, w jaki dany użytkownik faktycznie używa, spodziewa się używać lub ma używać ten produkt. Dany produkt jest produktem konsumenckim niezależnie od tego, czy posiada istotne zastosowanie komercyjne, przemysłowe lub niekonsumenckie, chyba że zastosowania te stanowią jedyny istotny sposób używania tego produktu.

„Informacja Instalacyjna” dla Produktu Użytkownika oznacza jakiekolwiek metody, procedury, klucze autoryzacyjne lub inne informacje wymagane do zainstalowania i uruchomienia zmodyfikowanych wersji utworu objętego licencją w tym Produkcie Użytkownika ze zmodyfikowanej wersji jego Odpowiedniego Źródła. Informacje te muszą być wystarczające do zapewnienia, że funkcjonowanie w sposób ciągły zmodyfikowanego kodu wynikowego nie zostanie w żadnym przypadku przerwane ani zakłócone wyłącznie z powodu wprowadzenia modyfikacji.

Jeżeli zgodnie z niniejszym punktem przekazujesz utwór w formie kodu wynikowego w Produkcie Użytkownika lub wraz z Produktem Użytkownika albo wyraźnie w celu jego użycia w Produkcie Użytkownika, a przekazanie realizowane jest w ramach transakcji, w której na odbiorcę przenosi się, wieczyście (bezterminowo) lub na pewien oznaczony okres (niezależnie od tego, jak ta transakcja jest opisana), prawo do posiadania i używania Produktu Użytkownika, to Odpowiednie Źródło przekazywane zgodnie z niniejszym punktem musi zostać przekazane wraz z Informacją Instalacyjną. Wymóg ten nie ma jednak zastosowania, jeżeli ani ty, ani osoba trzecia nie macie możliwości instalacji zmodyfikowanego kodu obiektowego w Produkcie Użytkownika (na przykład jeżeli utwór został zainstalowany w pamięci ROM).

Wymóg dostarczenia Informacji Instalacyjnej nie obejmuje wymogu dalszego świadczenia usług wsparcia, dalszego obejmowania gwarancją ani dostarczania aktualizacji w odniesieniu do utworu, który został zmodyfikowany lub zainstalowany przez odbiorcę, ani w odniesieniu do Produktu Użytkownika, w którym utwór ten został zmodyfikowany lub zainstalowany. Dostęp do sieci może zostać zablokowany, w przypadku gdy sama modyfikacja w istotny i niekorzystny sposób wpływa na funkcjonowanie sieci lub narusza zasady i protokoły komunikacji w sieci.

Przekazane Odpowiednie Źródło i dostarczona Informacja Instalacyjna zgodnie z niniejszym punktem muszą mieć postać publicznie udokumentowanego formatu (z publicznie dostępną implementacją w formie kodu źródłowego), a do ich rozpakowania, odczytania lub skopiowania nie może być wymagane żadne specjalne hasło ani klucz.

7. Warunki dodatkowe

„Dodatkowe zezwolenia” to postanowienia, które uzupełniają warunki niniejszej Licencji, wprowadzając wyjątki od jednego lub wielu jej postanowień. Dodatkowe zezwolenia dotyczące całego Programu będą traktowane tak, jakby były włączone do niniejszej Licencji w zakresie, w jakim są one ważne i skuteczne zgodnie z przepisami właściwego prawa. Jeżeli dodatkowe zezwolenia dotyczą tylko części Programu, to część ta może być używana oddzielnie na podstawie tych zezwoleń, przy czym całość Programu podlega niniejszej Licencji bez uwzględniania tych dodatkowych zezwoleń.

Przekazując kopię utworu objętego licencją, możesz, wedle własnego uznania, usunąć z tej kopii lub z jej części dowolne dodatkowe zezwolenia. (Dodatkowe zezwolenia mogą same stanowić, że ich usunięcie jest konieczne w pewnych przypadkach modyfikacji utworu). Możesz także wprowadzić dodatkowe zezwolenia dotyczące materiałów dodanych przez ciebie do utworu objętego licencją, do których masz lub możesz udzielić odpowiedniego zezwolenia na mocy prawa autorskiego.

Niezależnie od innych postanowień niniejszej Licencji, wobec materiałów dodanych przez ciebie do utworu objętego licencją możesz (jeżeli masz do tego prawo przyznane przez podmioty uprawnione z tytułu majątkowych praw autorskich do tych materiałów) dodać do warunków niniejszej Licencji postanowienia:

 1. informujące o braku gwarancji lub ograniczające odpowiedzialność w sposób inny niż postanowienia w punktach 15 i 16 niniejszej Licencji; lub
 2. wymagające, w granicach rozsądku, zachowania w tych materiałach lub w Zastrzeżeniach Prawnych wyświetlanych przez utwór zawierający te materiały, pewnych informacji prawnych lub informacji o ich autorstwie; lub
 3. zakazujące nieprawidłowego określania pochodzenia tych materiałów lub wymagające, by zmodyfikowane wersje takich materiałów były oznaczone, w sposób rozsądny, jako różne od wersji oryginalnej; lub
 4. ograniczające używanie nazw/nazwisk licencjodawców lub twórców materiałów do celów reklamowych; lub
 5. odmawiające udzielenia praw - wynikających z przepisów dotyczących znaków towarowych - do używania pewnych nazw handlowych, znaków towarowych dotyczących zarówno towarów, jak i usług; lub
 6. wymagające ochrony licencjodawców oraz twórców tych materiałów - przez każdą osobę przekazującą materiały (lub ich zmodyfikowane wersje) z kontraktowym przyjęciem odpowiedzialności wobec odbiorcy - przed wszelkiego rodzaju odpowiedzialnością, jaką to kontraktowe przyjęcie odpowiedzialności nakłada bezpośrednio na tych licencjodawców i twórców.

Wszelkie inne dodatkowe warunki niebędące zezwoleniami są uznawane za „dodatkowe ograniczenia” w rozumieniu punktu 10. Jeżeli Program w kształcie, w jakim go otrzymałeś, lub jakakolwiek jego część zawiera informację stwierdzającą, że podlega niniejszej Licencji, oraz postanowienie, które jest dodatkowym ograniczeniem, to możesz to postanowienie usunąć. Jeżeli treść licencji zawiera dodatkowe ograniczenie, lecz pozwala na dalsze licencjonowanie lub przekazywanie zgodnie z niniejszą Licencją, to do utworu objętego licencją możesz dodać materiały podlegające warunkom owego dokumentu licencji, pod warunkiem że przy takim dalszym licencjonowaniu lub przekazaniu dodatkowe ograniczenie zostanie usunięte.

Jeżeli zgodnie z niniejszym punktem dodasz postanowienia dotyczące utworu objętego licencją, to w odpowiednich plikach źródłowych musisz umieścić tekst tych dodatkowych postanowień odnoszących się do tych plików lub informację wskazującą, gdzie takie postanowienia można znaleźć.

Dodatkowe warunki będące lub niebędące zezwoleniami mogą zostać ujęte w formie osobno zapisanej licencji lub mogą zostać wskazane jako wyjątki. Powyższe wymogi obowiązywać będą niezależnie od przyjętego rozwiązania.

8. Wygaśnięcie

Poza przypadkami wyraźnie wskazanymi w niniejszej Licencji, nie możesz propagować ani modyfikować utworu objętego licencją. We wszystkich pozostałych przypadkach, każda próba propagowania lub modyfikacji jest nieważna i powoduje automatycznie wygaśnięcie twoich praw wynikających z niniejszej Licencji (w tym wszelkich licencji patentowych udzielonych zgodnie z trzecim akapitem punktu 11).

Jeżeli jednak zaprzestaniesz naruszania niniejszej Licencji, to twoja licencja od danego posiadacza praw autorskich (podmiotu uprawnionego z autorskich praw majątkowych) zostanie przywrócona: (a) tymczasowo do momentu, gdy posiadacz prawa autorskiego wyraźnie i ostatecznie cofnie udzieloną ci licencję, albo (b) trwale, jeżeli posiadacz prawa autorskiego, przy wykorzystaniu rozsądnych środków, nie zawiadomi cię o naruszeniu w terminie do 60 dni od momentu zaprzestania.

Ponadto twoja licencja od danego posiadacza praw autorskich zostanie trwale przywrócona, jeżeli właściciel praw autorskich zawiadomi cię o naruszeniu przy wykorzystaniu rozsądnych środków, jeżeli jest to pierwszy przypadek otrzymania przez ciebie od tego właściciela praw autorskich zawiadomienia o naruszeniu niniejszej Licencji (dla dowolnego utworu) i jeżeli zaprzestaniesz naruszania licencji w terminie do 30 dni po otrzymaniu takiego zawiadomienia.

Wygaśnięcie twoich praw na podstawie niniejszego punktu nie powoduje wygaśnięcia licencji stron, które otrzymały od ciebie kopie lub prawa na podstawie tej Licencji. Jeżeli twoje prawa wygasły i nie zostały trwale przywrócone, to nie jesteś również uprawniony do otrzymania nowych licencji na ten sam materiał na podstawie punktu 10.

9. Brak wymogu akceptacji przy otrzymaniu kopii

Nie musisz zaakceptować tej Licencji, aby otrzymać lub uruchomić kopię Programu. Analogicznie, propagowanie pomocnicze utworu objętego licencją, następujące wyłącznie w konsekwencji uzyskania kopii drogą transmisji peer-to-peer, także nie wymaga akceptacji. Niemniej jednak tylko niniejsza Licencja zezwala ci na propagowanie lub modyfikowanie utworów objętych licencją. Jeżeli nie przyjmiesz niniejszej Licencji, to działania takie będą stanowiły naruszenie prawa autorskiego. W związku z tym, modyfikując lub propagując utwór objęty licencją, potwierdzasz, że zaakceptowałeś niniejszą Licencję na wykonywanie tych czynności.

10. Automatyczne udzielenie licencji kolejnym odbiorcom

Za każdym razem, gdy przekazujesz utwór objęty licencją, odbiorca automatycznie uzyskuje od pierwotnych licencjodawców licencję na uruchamianie, modyfikowanie i propagowanie tego utworu na warunkach określonych w niniejszej Licencji. Nie jesteś odpowiedzialny za egzekwowanie przestrzegania tej Licencji przez osoby trzecie.

„Transakcja podmiotu” to transakcja przenosząca kontrolę organizacji lub generalnie wszystkich aktywów jednej organizacji bądź transakcja podziału organizacji lub transakcja połączenia organizacji. Jeżeli propagowanie utworu objętego licencją wynika z transakcji podmiotu, to każda strona tej transakcji, która otrzymuje kopię utworu, otrzymuje także wszelkie licencje do utworu, jakimi dysponował poprzednik tej strony, lub których mógł udzielić na mocy poprzedniego akapitu, a ponadto prawo do posiadania Odpowiedniego Źródła utworu od poprzednika, jeżeli poprzednik posiada je lub może je uzyskać, dokładając rozsądnych starań.

Nie możesz narzucać dodatkowych ograniczeń na korzystanie przez odbiorcę z praw udzielonych w niniejszej Licencji lub przez nią potwierdzonych. Przykładowo, nie możesz nakładać opłaty licencyjnej, honorarium autorskiego ani innej opłaty za korzystanie z praw przyznanych niniejszą licencją i nie możesz wszczynać postępowań sądowych (w tym także zgłaszać powództwa wzajemnego ani dokonywać przypozwania w postępowaniu sądowym), zarzucając, że jakiekolwiek zastrzeżenie patentowe zostało naruszone poprzez wykonywanie, używanie, sprzedaż, oferowanie na sprzedaż lub importowanie Programu albo dowolnej jego części.

11. Patenty

„Kontrybutor” to posiadacz prawa autorskiego udzielający niniejszą Licencją prawa do używania Programu lub utworu, na którym oparty jest Program. Utwór, na który udziela się w taki sposób licencji, nazywany jest „wersją kontrybutora”.

„Zasadnicze prawa patentowe” kontrybutora to wszystkie prawa patentowe będące własnością lub znajdujące się pod kontrolą kontrybutora, uzyskane przed datą niniejszego dokumentu lub później, które zostałyby naruszone przez pewien, dozwolony przez niniejszą Licencję, sposób wykonywania, używania lub sprzedaży wersji kontrybutora, przy czym nie obejmują one praw, które zostałyby naruszone tylko w konsekwencji dalszej modyfikacji wersji kontrybutora. Dla celów niniejszej definicji „kontrola” obejmuje prawo do udzielania dalszych licencji na patent w sposób zgodny z wymogami niniejszej Licencji.

Każdy kontrybutor udziela ci niewyłącznej, ważnej na całym świecie i zwolnionej z honorarium autorskiego licencji patentowej, na mocy zasadniczych praw patentowych kontrybutora, do wykonywania, używania, sprzedaży, oferowania na sprzedaż, importowania oraz innego uruchamiania, modyfikacji i propagowania treści wersji kontrybutora.

W trzech poniższych akapitach termin „licencja patentowa” oznacza każdą otwarcie wyrażoną zgodę lub zobowiązanie, niezależnie od jej sformułowania, do nieegzekwowania praw patentowych (na przykład otwarcie wyrażoną zgodę na wykorzystanie patentu lub zobowiązanie do powstrzymania się od działań prawnych w przypadku naruszenia praw patentowych). „Udzielenie” takiej licencji patentowej pewnej osobie oznacza wyrażenie takiej zgody lub zobowiązania do nieegzekwowania praw patentowych od tej osoby.

Jeżeli przekazujesz utwór objęty licencją, świadomie polegając na udzielonej licencji patentowej, a Odpowiednie Źródło utworu nie jest dla nikogo dostępne do darmowego kopiowania zgodnie z warunkami niniejszej Licencji na publicznie dostępnym serwerze sieciowym lub poprzez inne środki dostępu, wtedy musisz albo (1) zapewnić dostępność Odpowiedniego Źródła, albo (2) doprowadzić do pozbycia się praw wynikających z licencji patentowej na dany utwór, albo (3) zapewnić rozszerzenie licencji patentowej na dalszych odbiorców w sposób zgodny z wymogami niniejszej Licencji. „Świadome poleganie” oznacza, że masz faktyczną wiedzę, że gdyby nie było licencji patentowej, to przekazywanie przez ciebie w danym kraju utworu objętego licencją lub używanie tego utworu przez twojego odbiorcę w danym kraju naruszałoby w tym kraju jeden lub więcej konkretnych patentów, co do których masz powody uważać, że wciąż obowiązują.

Jeżeli na mocy jednej transakcji lub porozumienia albo w związku z taką transakcją lub porozumieniem przekazujesz utwór objęty licencją bądź, powodując jego przekazanie, propagujesz je i udzielasz licencji patentowej niektórym ze stron otrzymującym to utwór objęty licencją, dając im prawo do używania, propagowania, modyfikowania lub przekazywania określonej kopii utworu objętego licencją, to udzielona przez ciebie licencja patentowa zostaje automatycznie rozszerzona na wszystkich odbiorców utworu objętego licencją oraz wszystkich utworów na nim opartych.

Licencja patentowa jest „wybiórcza”, jeżeli w jej zakresie brakuje jednego lub więcej praw przyznanych niniejszą Licencją lub jeżeli zabrania ona korzystania z takiego prawa lub praw albo jeżeli jej udzielenie uwarunkowane jest niewykorzystaniem takiego prawa lub praw. Nie możesz przekazać utworu objętego licencją, jeżeli jesteś stroną porozumienia z osobą trzecią prowadzącą działalność polegającą na rozpowszechnianiu oprogramowania, w ramach którego dokonujesz płatności na rzecz tej osoby w zależności od zasięgu twoich działań w zakresie przekazywania utworu i w ramach którego osoba ta udziela wszystkim stronom, które otrzymają od ciebie utwór objęty licencją, wybiórczej licencji patentowej: (a) powiązanej z przekazanymi przez ciebie kopiami utworu objętego licencją (lub kopiami tych kopii) lub (b) głównie na produkty lub kompilacje zawierające utwory objęte licencją i w związku z nimi, chyba że porozumienie takie zawarłeś przed dniem 28 marca 2007 r. lub dana licencja patentowa została udzielona przed tym dniem.

Żadne z postanowień niniejszej Licencji nie będzie interpretowane jako wyłączenie lub ograniczenie jakiejkolwiek domyślnej licencji lub innych środków ochrony przed naruszeniem, jakie mogą ci przysługiwać na mocy przepisów odpowiedniego prawa patentowego.

12. Zakaz ograniczania praw (wolności) osób trzecich

Jeżeli narzucone ci zostaną (czy to przez nakaz sądu, umowę, czy w inny sposób) warunki sprzeczne z warunkami niniejszej Licencji, to taka okoliczność nie zwalnia cię z obowiązku przestrzegania postanowień niniejszej Licencji. Jeśli nie możesz przekazywać utworu objętego licencją w taki sposób, aby wypełniać jednocześnie swoje obowiązki z tytułu niniejszej Licencji i inne stosowne obowiązki, to w efekcie nie możesz przekazywać tego utworu wcale. Na przykład, jeżeli zgodzisz się na warunki zobowiązujące cię do pobierania honorarium autorskiego za dalsze przekazywanie Programu od osób, którym go przekazujesz, to jedynym sposobem na spełnienie tych warunków i jednocześnie postanowień Licencji byłoby całkowite zaprzestanie przekazywania tego Programu.

13. Używanie z Powszechną Licencją Publiczną GNU Affero

Niezależnie od innych postanowień niniejszej Licencji, możesz powiązać lub połączyć każdy utwór objęty licencją z utworem objętym wersją 3 Powszechnej Licencji Publicznej GNU Affero, w jeden połączony utwór, oraz przekazywać utwór, który powstał w ten sposób. Warunki niniejszej Licencji będą dalej obowiązywały dla części stanowiącej utwór objęty licencją, natomiast do samego połączonego utworu stosowane będą specjalne wymagania punktu 13 Powszechnej Licencji Publicznej GNU Affero dotyczące interakcji w sieci.

14. Poprawione wersje niniejszej Licencji

W miarę potrzeb Fundacja Wolnego Oprogramowania może publikować poprawione oraz/lub nowe wersje Powszechnej Licencji Publicznej GNU. Takie nowe wersje będą napisane w duchu podobnym do obecnej wersji, ale mogą różnić się w szczegółach poruszających nowe problemy lub zagadnienia.

Każdej wersji nadaje się wyróżniający ją numer. Jeżeli Program zawiera informację, że objęty jest pewną określoną wersją Powszechnej Licencji Publicznej GNU oraz „dowolną z późniejszych wersji”, to masz do wyboru stosować się do zasad i warunków tej określonej wersji lub do dowolnej późniejszej wersji wydanej przez Fundację Wolnego Oprogramowania. Jeżeli Program nie podaje numeru wersji niniejszej Powszechnej Licencji Publicznej GNU, to możesz wybrać dowolną wersję kiedykolwiek opublikowaną przez Fundację Wolnego Oprogramowania.

Jeżeli Program zawiera informację, że przedstawiciel może podjąć decyzję o tym, która z przyszłych wersji Powszechnej Licencji Publicznej GNU będzie miała zastosowanie, to publiczne oświadczenie tego przedstawiciela o akceptacji danej wersji daje ci bezterminowo prawo do stosowania tej właśnie wersji w odniesieniu do Programu.

Na mocy późniejszych wersji licencji możesz uzyskać dodatkowe lub inne zezwolenia/prawa. Niemniej jednak twoja decyzja o stosowaniu późniejszej wersji nie nałoży żadnych dodatkowych obowiązków ani na twórcę, ani na posiadacza prawa autorskiego.

15. Zastrzeżenia dotyczące gwarancji

W ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ WŁAŚCIWE PRZEPISY PRAWA, PROGRAM NIE JEST OBJĘTY GWARANCJĄ. O ILE NA PIŚMIE NIE STANOWI SIĘ INACZEJ, POSIADACZE PRAW AUTORSKICH ORAZ/LUB INNE STRONY DOSTARCZAJĄ PROGRAM W STANIE, W JAKIM JEST (WERSJA „AS IS”) BEZ JAKIEJKOLWIEK GWARANCJI, ANI WYRAŻONEJ OTWARCIE, ANI DOMYŚLNEJ, W TYM MIĘDZY INNYMI BEZ DOMYŚLNYCH GWARANCJI CO DO PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ I PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONYCH ZASTOSOWAŃ. TY SAM PONOSISZ CAŁE RYZYKO DOTYCZĄCE JAKOŚCI I DZIAŁANIA PROGRAMU. GDYBY PROGRAM OKAZAŁ SIĘ WADLIWY, TO TY PONOSISZ KOSZT CAŁEGO NIEZBĘDNEGO SERWISU, NAPRAWY LUB KOREKTY.

16. Ograniczenie odpowiedzialności

O ILE OBOWIĄZUJĄCE PRAWO NIE STANOWI INACZEJ ALBO CZEGOŚ INNEGO NIE UZGODNIONO W FORMIE PISEMNEJ, ŻADEN POSIADACZ PRAW AUTORSKICH ANI INNA STRONA MODYFIKUJĄCA ORAZ/LUB PRZEKAZUJĄCA PROGRAM ZGODNIE Z POWYŻSZYMI ZEZWOLENIAMI W ŻADNYM WYPADKU NIE BĘDZIE ODPOWIEDZIALNA WOBEC CIEBIE ZA SZKODY - W TYM SZKODY OGÓLNE, SPECJALNE, UBOCZNE LUB WTÓRNE - WYNIKŁE Z UŻYCIA BĄDŹ NIEMOŻNOŚCI UŻYCIA PROGRAMU (W TYM, MIĘDZY INNYMI, ZA UTRATĘ DANYCH LUB POWSTANIE DANYCH NIEPRAWIDŁOWYCH ALBO ZA STRATY PONIESIONE PRZEZ CIEBIE LUB OSOBY TRZECIE, JAK TEŻ ZA NIEWSPÓŁDZIAŁANIE PROGRAMU Z INNYMI PROGRAMAMI), NAWET JEŚLI DANY POSIADACZ BĄDŹ INNA OSOBA ZOSTALI POWIADOMIENI O MOŻLIWOŚCI POWSTANIA TAKICH SZKÓD.

17. Interpretacja punktów 15 i 16

Jeżeli powyższe zastrzeżenia dotyczące gwarancji oraz ograniczenie odpowiedzialności nie mogą mieć mocy prawnej w danym kraju zgodnie z ich treścią, to właściwe sądy powinny zastosować przepisy prawa danego kraju, które możliwie w największym stopniu wyrażają całkowite wyłączenie odpowiedzialności cywilnej w związku z Programem, chyba że Program zawiera gwarancję lub akceptację odpowiedzialności w zamian za wynagrodzenie.

KONIEC ZASAD I WARUNKÓW

Jak stosować niniejsze warunki do twoich nowych programów

Jeśli opracowujesz nowy program i chciałbyś, aby stał się on jak najbardziej użyteczny dla ogółu, najlepiej osiągniesz to, nadając twojemu programowi charakter wolnego oprogramowania, które każdy może rozpowszechniać dalej i zmieniać zgodnie z warunkami niniejszej Licencji.

W tym celu do programu dołącz poniższe informacje. Najbezpieczniej będzie zamieścić je na początku każdego pliku źródłowego - dzięki temu najskuteczniej można wyrazić fakt nieudzielania gwarancji. Każdy plik powinien zawierać przynajmniej linię z informacją o przysługiwaniu w stosunku do utworu autorskich praw majątkowych („nota copyright-’owa”) i odnośnik, gdzie można znaleźć pełną informację.

<jedna linia z nazwą programu i krótką informacją, do czego on służy>

Copyright (C) <rok> <imię i nazwisko twórcy>
Niniejszy program jest wolnym oprogramowaniem - możesz go rozpowszechniać dalej i/lub modyfikować na warunkach Powszechnej Licencji Publicznej GNU wydanej przez Fundację Wolnego Oprogramowania, według wersji 3 tej Licencji lub dowolnej z późniejszych wersji.
Niniejszy program rozpowszechniany jest z nadzieją, iż będzie on użyteczny - jednak BEZ ŻADNEJ GWARANCJI, nawet domyślnej gwarancji PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ albo PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONYCH ZASTOSOWAŃ. Bliższe informacje na ten temat można uzyskać z Powszechnej Licencji Publicznej GNU.
Kopia Powszechnej Licencji Publicznej GNU powinna zostać ci dostarczona razem z tym programem. Jeżeli nie została dostarczona, odwiedź <http://www.gnu.org/licenses/>.

Podaj też informacje o sposobie kontaktowania się z tobą pocztą elektroniczną lub zwykłą.

Jeśli dany program wykorzystuje połączenie terminalowe, spraw, aby w momencie wchodzenia w tryb interaktywny wyświetlał on komunikat, jak w poniższym przykładzie:

<program> Copyright (C) <rok> <imię i nazwisko twórcy>
Na ten program nie udziela się ABSOLUTNIE ŻADNEJ GWARANCJI; dalsze informacje uzyskasz, wpisując „show w”.
To jest wolne oprogramowanie i możesz rozpowszechniać je dalej na określonych warunkach; dalsze informacje uzyskasz, wpisując „show c”.

Powyższe hipotetyczne polecenia „show w” i „show c” winny powodować wyświetlenie odpowiednich części Powszechnej Licencji Publicznej. Oczywiście polecenia w twoim programie mogą być inne; w przypadku interfejsu graficznego używa się okna „O programie”.

Powinieneś też poprosić swego pracodawcę (jeśli pracujesz jako programista) lub swoją szkołę o podpisanie, w razie potrzeby, „Zrzeczenie się majątkowych praw autorskich” do programu. Więcej informacji na ten temat oraz na temat stosowania i przestrzegania Powszechnej Licencji Publicznej GNU znajdziesz na stronie <http://www.gnu.org/licenses/>.

Powszechna Licencja Publiczna GNU nie zezwala na włączanie twojego programu do programów prawnie zastrzeżonych. Jeśli twój program jest biblioteką podprogramów, możesz rozważyć, czy nie będzie korzystniej zezwolić, aby prawnie zastrzeżone aplikacje mogły korzystać z twojej biblioteki. Jeśli właśnie to jest twoją intencją, zamiast niniejszej Licencji użyj Powszechnej Licencji Publicznej GNU dla Bibliotek. Najpierw jednak przeczytaj <http://www.gnu.org/philosophy/why-not-lgpl.html>.

___________

Tłumaczenie wykonane przez tłumaczy z biura www.kalinauskas.pl oraz prawników kancelarii Kuczek Maruta i Wspólnicy (www.kuczekmaruta.pl). Jest to nieoficjalna, niezatwierdzona przez FSF, polska wersja licencji gpl3 – będziemy wdzięczni za sugestie zmian (na adres kancelarii Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.).

W obrocie zastosowanie powinna mieć wersja oryginalna, dostępna pod adresem http://www.gnu.org/licenses/gpl-3.0.html.

Ostatnio zmieniany So. 24 Lis 2012
comments powered by Disqus Powrót na górę
Oglądasz teraz:   O Joomla!Projekt Joomla!LicencjeLicencja GNU GPL v.3.0