O Joomla!Projekt Joomla!LicencjePolityka Tłumaczeń i Lokalizacji

Polityka Tłumaczeń i Lokalizacji

Oceń ten artykuł
(1 głos)

Preambuła

Zgodnie z podstawowym założeniem projekt Joomla! obejmuje: „ludzi na całym świecie, niezależnie od języka, jakim się posługują”. Realizacji tego postulatu służą różne działania, takie jak tłumaczenie szkieletu środowiska oraz pomocy i dokumentacji, jak i współpraca tłumaczy z zespołem programistów mająca na celu przygotowanie nowego oprogramowania w taki sposób, by łatwo dawało się przełożyć na różne języki. Polityka tłumaczeń i lokalizacji została stworzona z myślą o realizacji tej wizji poprzez tworzenie międzynarodowej społeczności, w której udział jest przyjemny, daje jej członkom satysfakcję oraz buduje zaufanie. Opiera się na podstawowych wartościach projektu Joomla! takich jak: wolność, równość, zaufanie, wspólnota, współpraca i użyteczność.

Polityka Tłumaczeń i Lokalizacji

Tylko Zespoły Tłumaczeń Joomla! mogą umieszczać tłumaczenia na stronie Joomla.org lub stronach pokrewnych oraz umieszczać pliki w Centralnej Składnicy Tłumaczeń Joomla!.

Zasady, na jakich działają Zespoły Tłumaczeń Joomla!, określa Regulamin pracy Zespołu Tłumaczeń Joomla! Decyzje o uznaniu nowego Zespołu Tłumaczeń Joomla! lub podtrzymaniu uznania dla już istniejącego zespołu podejmuje Zespół Koordynatorów Tłumaczeń Joomla, w skład którego wchodzą wolontariusze rekrutujący się z już istniejących Zespołów Tłumaczeń. Zespół Koordynatorów Tłumaczeń Joomla podlega Kierownictwu Grupy Roboczej ds. Produkcji Joomla! (Joomla Production WG Leadership).

Przyjmuje się, że poniższy Regulamin pracy Zespołu Tłumaczeń Joomla! zaczyna obowiązywać w chwili, gdy lokalny koordynator Zespołu Tłumaczeń otrzymuje prawo dostępu do forum Zespołu Tłumaczeń Joomla!.

Przyjęcie Regulaminu oznacza, że złamanie któregokolwiek z jego postanowień powoduje zaprzestanie współpracy, a w konsekwencji:

 • Zespół Tłumaczeń zostanie usunięty z forum Zespołu Tłumaczeń Joomla!
 • Wszystkie wpisy tego zespołu zostaną usunięte ze stron joomla.org i pokrewnych.
 • Utracicie prawo korzystania z oznaki i przedstawiania swojego zespołu jako Zespołu Tłumaczeń Joomla!.

Regulamin pracy Zespołu Tłumaczeń Joomla

Warunki uznania Zespołu Tłumaczeń Joomla

 1. Kopie wszystkich pakietów językowych, plików przykładowych i plików pomocy zostaną przekazane do Wspólnego Repozytorium Tłumaczeń Joomla!, którym zarządza Zespół Koordynatorów Tłumaczeń Joomla w ramach witryny Joomlacode.org. Wszystkie pakiety językowe będą publicznie dostępne do pobrania. Zespoły Tłumaczeń Joomla są zachęcane do działania zgodnie z zasadami wolności i równości, czyli zgodnie z zasadami zapisanymi w licencji GNU/GPL, poprzez publiczne udostępnianie do pobrania tworzonych przez siebie plików pomocy i plików z przykładami.
 2. Wszyscy członkowie Zespołu Tłumaczeń zawsze powinni postępować zgodnie z zasadami Kodeksu Postępowania Wolontariusza Projektu Joomla.
 3. Powinien zostać utrzymany duch współpracy. Jeżeli już istnieje Zespół Tłumaczeń dla danego języka, nowi wolontariusze lub nowe zespoły powinny dążyć do współpracy z zespołem już istniejącym. Członkowie już istniejącego Zespołu Tłumaczeń powinni nowych wolontariuszy zachęcić do współpracy i przyjąć do swoich szeregów.
 4. Zespoły Tłumaczeń powinny być w kontakcie z Zespołem Koordynatorów Tłumaczeń Joomla.
 5. Wszyscy tłumacze powinni postępować zgodnie z polityką wykorzystania, logo, nazwy i domeny OpenSourceMatters (Zobacz: www.opensourcematters.org/licensing.html) oraz innymi wiążącymi postanowieniami.
 6. Uznając konkretny Zespół tłumaczeń dla jakiegoś języka, Projekt Joomla nie przyjmuje żadnych społecznych, kulturowych ani politycznych roszczeń związanych z tym językiem, ani nie odrzuca roszczeń jakiegokolwiek innego języka.
 7. Każde użycie logo Zespołu tłumaczeń powinno być zgodne z zasadami wykorzystania tego logo (opisanymi poniżej) oraz zasadami Open Source Matters opisującymi warunkowe wykorzystanie różnych logo (linka).
 8. Paczki językowe (z tłumaczeniami) muszą być udostępniane na licencji GNU GPL v2 lub nowszej i muszą być rozprowadzane wśród użytkowników za darmo i bez konieczności rejestracji.
 9. Nazwy paczek językowych (z tłumaczeniami) muszą być zgodne z następującym formatem: "[kod ISO języka] _joomla_lang_ [typ paczki]. [wersja joomla] [opcjonalna wersja paczki]", gdzie:
  • [kod ISO języka] = xx-XX
  • [typ paczki] = site,admin,full
  • [opcjonalna wersja pakietu] = v2,v3 itp.
  Przykład: xx-XX_joomla_lang_full.1.5.8v2.zip
 10. Paczki językowe muszą być aktualizowane wraz z nowymi wydaniami Joomla.
 11. Pliki pomocy on-line muszą być dostępne poprzez panel administracyjny Joomla! oraz muszą być dostępne za darmo przez internet. Pliki pomocy muszą posiadać Licencję Elektronicznej Dokumentacji Joomla! i zachowywać wszystkie informacje o tej licencji.
 12. Pliki pomocy on-line muszą być aktualizowane wraz z nowymi wydaniami Joomla.
 13. Przetłumaczone na dany język wydania środowiska Joomla! nie mogą zawierać reklam i odnośników do stron innych niż: joomla.org, strona Zespołu Tłumaczeń Joomla lub stron do których odwołują się pliki zawarte w środowisku. Jedyny wyjątek to zastąpienie odnośnika do danego zasobu w języku angielskim przez odnośnik do konkretnych równoważnych treści w języku tłumaczenia. Taki odnośnik nie może prowadzić po prostu do jakiejś strony głównej w języku tłumaczenia.
 14. Przetłumaczone na dany język wydania środowiska Joomla! mogą zawierać specyficzne przykłady, o ile są one zgodne z wartościami, wizją i misją Projektu Joomla i tak długo jak nie są szkodliwe, np.: nie zagrażają wartości marki Joomla! lub Projektu Joomla lub OSM, nie wpływają na spójność, reputację i wizerunek przez użycie treści, które: (a) są wulgarne, obsceniczne, ubliżające, skłaniające do nienawiści, (b) zawierają oświadczenia oszczercze, szkalujące lub obraźliwe w inny sposób lub (c) mogą zostać uznane za przestępstwo kryminalne lub mogą sprzyjać zaistnieniu przestępstwa kryminalnego lub prowadzić do odpowiedzialności cywilnej. Żądania zmiany przykładowych treści przygotowanych przez OSM muszą zostać zgłoszone przed upływem pięciu dni roboczych.
 15. Przetłumaczone na dany język środowisko może w menu zawierać odnośniki do specjalnie przygotowanych treści w tym języku. Menu musi jednak zawierać odnośnik do strony joomla.org.
 16. Przetłumaczone na dany język wydanie środowiska Joomla! musi być udostępniane za darmo i bez konieczności rejestracji.
 17. Nazwa wydania środowiska Joomla! przetłumaczonego na dany język musi być zgodna z następującym formatem: "Joomla [nr wersji #] in X" gdzie X to oficjalna, angielska nazwa języka zgodna z oznaczeniem ISO. Przykładowo en-US będzie oznaczać "Joomla 1.5.9 in English (United States)".
 18. Przetłumaczone na dany język wydanie środowiska Joomla! musi aktualizowane wraz z nowymi wydaniami Joomla. Kiedy jakieś wydanie przestaje być udostępniane na joomlacode.org musi zostać usunięte z lokalnej strony Zespołu Tłumaczeń danego języka.
 19. Od czasu do czasu powyższe warunki mogą być zmieniane przez Projekt Joomla. Informacje o zmianach zostaną umieszona na forum Zespołów Tłumaczeń Joomla a nowe postanowienia zostaną opublikowane na stronie internetowej OSM (opensourcematters.org).

Polityka używania oznaki

Zespół Tłumaczeń Joomla może umieścić na swojej witrynie logo Zespołu Tłumaczeń Joomla pod następującymi warunkami:

 1. Witryna nie ma charakteru komercyjnego.
 2. Witryna jest prowadzona zgodnie z zasadami i polityką OSM.
 3. Logo musi być odnośnikiem do http://community.joomla.org/translations.html.
 4. Z dostępnej na witrynie treści musi jasno wynikać, że nie jest to oficjalna witryna Projektu Joomla.
 5. Logo nie może być w żaden sposób zmienione.

Licencje

 1. Tłumaczenia na konkretny język plików rdzenia („pakietów językowych” i „przykładowych danych”) są traktowane jak utwór zależny i obowiązkowo muszą być udostępniane na licencji GNU GPL.
 2. Tłumaczenia plików instalacyjnych, które wchodzą w skład oficjalnego wydania rdzenia Joomla, są traktowane jak utwory zależne i muszą być udostępniane na licencji GNU GPL.
 3. Prawa autorskie należą do OSM i autorów tłumaczeń. Potwierdzenie tych praw jest zapisane w głównym pliku wymieniającym uznania autorów środowiska Joomla. Plik instalacyjny XML może zawierać dane autora i odnośnik do jego witryny. Część opisowa powinna zawierać tylko angielską nazwę języka lub nazwę własną języka tłumaczenia.
 4. Tłumaczenia ekranów pomocy środowiska Joomla w wersji 1.5.x i późniejszych podlegają Elektronicznej Licencji Dokumentacji Joomla (JEDL), chyba że wskazano inaczej. Muszą zostać utrzymane warunki licencji i prawa autorskie utworu pierwotnego. Wzmianka o wkładzie tłumacza może zostać dodana na konkretnym ekranie pomocy lub ogólnie na witrynie, przez którą użytkownik uzyskuje dostęp do ekranów pomocy online; koniecznie należy umieścić odnośnik do JEDL.
 5. Tłumaczenia dokumentacji umieszczonej na stronie docs.joomla.org podlegają Elektronicznej Licencji Dokumentacji Joomla (JEDL), chyba że wskazano inaczej. Autor tłumaczeń może podać informacje o wkładzie swojej pracy. Na witrynie z tłumaczeniem powinien znajdować się odnośnik do licnecji JEDL.
 6. Poniższe oświadczenie musi zostać dołączone do każdego wydania środowiska Joomla przetłumaczonego na dany język: „Jest to nieoficjalne, przetłumaczone wydanie środowiska Joomla. Wsparcie dla tego wydania zapewnia wyłącznie zespół, które je przygotował. Nie jest ono wspierane przez Projekt Joomla lub OSM.”

Polityka OSM

Jako organizacja non-profit, która posiada aktywa Projektu Joomla, z korzyścią dla Projektu Joomla i społeczności użytkowników OSM opracowała szereg zasad regulujących korzystanie z nazwy i logo Joomla oraz licencjonowania oprogramowania Joomla, oraz innych kwestii prawnych i finansowych. Pełen zestaw tych zasad jest dostępny na stronie opensourcematters.org. Zespoły Tłumaczeń Joomla mają obowiązek zapoznania się i działania zgodnie ze wszystkimi zasadami OSM. Niektóre z zasad, które są istotne dla Zespołów Tłumaczeń:

 • Jakiekolwiek wykorzystanie logo Joomla jest możliwe wyłącznie po uzyskaniu licencji wydanej przez OSM.
 • Jakiekolwiek wykorzystanie ciągu liter Joomla w nazwie domenowej (adresie www) jest możliwe wyłącznie po uzyskaniu licencji wydanej przez OSM.
 • Używanie nazwy Joomla lub nazw bardzo zbliżonych w celach komercyjnych albo wykorzystanie takich nazw w nazwach dodatków i rozszerzeń jest możliwe wyłącznie po uzyskaniu licecji wydanej przez OSM.
 • Licencja na wykorzystanie nazwy lub logo wymaga spełnienia m.in. następujących warunków:
  1. Potwierdzenia, że prawa do znaku towarowego Joomla należą wyłącznie do OSM.
  2. Zgody na to, że wszystkie dodatki i rozszerzenia do Joomla rozprowadzane poprzez daną witrynę podlegają tej licencji będą spełniać wszystkie wymagania i polityki JED (Katalogu Rozszerzeń Joomla).
  3. Zastosowania pewnych standardów jakości, takich jak nieprezentowanie treści, które mogą być powodem do pozwów cywilnych lub karnych.
  4. Prezentowanie standardowej formuły wypierającej się od odpowiedzialności, podobnej do tej:
   „Nazwa Joomla® jest używana zgodnie z ograniczeniami określonymi w licencji OSM, właściciela znaku towarowego Joomla. Treści prezentowane na tej stronie nie reprezentują oficjalnego stanowiska Projektu Joomla lub OSM.”
  5. Pierwsze rzucające się w oczy wystąpienie nazwy Joomla powinno zawierać znak ™ - znak towarowy lub ® - zarejestrowany znak towarowy
  6. Logo strony lub nazwa strony musi być większe niż logo Joomla.
  7. Dystrybucja oprogramowania za pośrednictwem danej witryny musi być zgodna z aktualną polityką JED (Katalogu Rozszerzeń Joomla)

 

Powyższy tekst jest tłumaczeniem dokumentu Joomla! Project Translation and Localization Policy wykonanym przez Stefana Wajdę z pomocą Michała Sobkowiaka.

Ostatnio zmieniany Wt. 1 Lip 2014
comments powered by Disqus Powrót na górę
Oglądasz teraz:   O Joomla!Projekt Joomla!LicencjePolityka Tłumaczeń i Lokalizacji