SpołecznośćPrawneKatalog usługRegulamin świadczenia usług reklamowych

Regulamin świadczenia usług reklamowych

Oceń ten artykuł
(0 głosów)
Regulamin świadczenia usług określa zasady zamieszczania reklam w witrynach internetowych Polskiego Centrum Joomla!, wydawanych przez Fundację PCJ Otwarte Źródła w domenach www.joomla.pl.

Osoby fizyczne i prawne zlecające zamieszczenie reklamy w witrynach internetowych www.joomla.pl oraz Fundacja PCJ Otwarte Źródła związane są postanowieniami poniższego Regulaminu od momentu zawarcia umowy za pomocą środków porozumiewania się na odległość.

I. Postanowienia ogólne

 1. Użyte w Regulaminie określenia należy rozumieć następująco:
 • WykonawcaFundacja PCJ Otwarte Źródła, w skrócie Fundacja PCJ, z siedzibą w Chorzowie, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000405789, posiadająca nr NIP: 7692219556, REGON 101335509
 • Zamawiający – osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, reprezentowana zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 • Strony – Wykonawca i Zamawiający,
 • Projekt – reklama Zamawiającego w formie a) banera, b) artykułu sponsorowanego lub c) wizytówki w Katalogu usług, wykonywana przez Wykonawcę na zlecenie Zamawiającego, umieszczone w witrynach www.joomla.pl,
 • Witryny www.joomla.pl – strony internetowe wydawane przez Fundację PCJ Otwarte Źródła w domenach: www.joomla.pl, w szczególności: centrum dostępna pod adresem www.joomla.pl oraz www.forum.joomla.pl, www.wiki.joomla.pl, , www.demo.joomla.pl, www.pliki.joomla.pl, www.pomoc.joomla.pl oraz , www.fundacja.joomla.pl
 • Opłata – wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy od Zamawiającego za wykonanie Projektu,
 • Cennik – zestaw cen za wykonanie projektów zawarty w ofercie, przekazywany przez działającego w imieniu Wykonawcy konsultanta w rozmowie telefonicznej do akceptacji Zamawiającego.
 1. Wykonawca zobowiązuje się do odpłatnego wykonania Projektu na rzecz Zamawiającego na zasadach określonych w Umowie i niniejszym Regulaminie, a Zamawiający zobowiązuje się do uiszczenia opłaty określonej w zamówieniu składanym za pomocą elektronicznego formularza zgłoszeniowego opublikowanego na stronie www.joomla.pl albo drogą mejlową lub telefonicznie.
 2. Zamawiający wyraża zgodę na wykorzystywanie przez Wykonawcę wskazanego adresu elektronicznego Zamawiającego do świadczenia usługi drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.), w tym informacji handlowych, w zakresie wynikającym z Umowy i złożonego zamówienia.

II. Zawarcie Umowy

 1. Zawarcie Umowy łączącej Strony następuje za pomocą środków porozumiewania się na odległość, poprzez złożenie zamówienia przez Zamawiającego na formularzu elektronicznym albo pocztą elektroniczną lub - wyjątkowo - telefonicznie i milczącą akceptację Wykonawcy.
 2. Zamawiający ma prawo domagać się od Wykonawcy pisemnego potwierdzenia treści zawartej Umowy.
 3. Domniemywa się, że osoba działająca w imieniu i na rzecz Zamawiającego, która dokonuje zawarcia umowy za pomocą środków porozumiewania się na odległość poprzez złożenie zamówienia, posiada nieograniczone upoważnienie Zamawiającego do składania w tym zakresie wiążących oświadczeń woli i zaciągania ważnych zobowiązań.
 4. Na treść Umowy składa się również niniejszy Regulamin, który w chwili zawarcia Umowy był znany Zamawiającemu i został przez niego zaakceptowany, wiążąc tym samym Strony.
 5. Do zawarcia i wykonania Umowy nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22, poz. 271 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 141, poz. 1176 z późn. zm.).

III. Treść zamieszczonej reklamy

 1. Witryny internetowe www.joomla.pl oraz Wykonawca nie ponoszą odpowiedzialności za treści udostępnione przez Zamawiającego i wykorzystane w reklamie.
 2. W sytuacji gdy osoba trzecia wystąpi do Wykonawcy z roszczeniami w związku z zamieszczoną reklamą, Wykonawca niezwłocznie powiadomi o tym fakcie Zamawiającego, który poniesie odpowiedzialność z tego tytułu, zwalniając przy tym Wykonawcę z wszelkiej odpowiedzialności w tym zakresie.
 3. Wykonawca zastrzega sobie prawo jednostronnej odmowy lub wstrzymania emisji reklamy w przypadku, gdy treść lub forma reklamy są sprzeczne z obowiązującymi przepisami lub dobrymi obyczajami lub naruszają słuszne prawa osób trzecich.

IV. Warunki przekazywania materiałów przez Zamawiającego

 1. Zamawiający może przekazać Wykonawcy materiały niezbędne do przygotowania i zamieszczenia reklamy, w szczególności pliki tekstowe w formacie doc, txt, html, pliki graficzne w formacie jpg, tiff, gif, svn, flash oraz rich media, a także pliki dźwiękowe w formacie wma, mp3 obejmujące banery, loga, adresy URL itp. Materiały reklamowe dostarczone w formie skompresowanej powinny być skompresowane w formacie ZIP.
 2. Zamawiający jest zobligowany do dostarczenia Wykonawcy materiałów, o których mowa w punkcie IV podpunkt 1 niniejszego Regulaminu, w nieprzekraczalnym terminie 14 (czternastu) dni od dnia zawarcia Umowy.
 3. W przypadku niewywiązania się przez Zamawiającego z terminu określonego w punkcie IV podpunkt 2 niniejszego Regulaminu, Wykonawca będzie uprawniony do wykonania reklamy z własnych materiałów oraz materiałów udostępnionych przez Zamawiającego do wiadomości publicznej, bez jakichkolwiek roszczeń Zamawiającego z tego tytułu, za pełnym wynagrodzeniem wynikającym z Umowy.

V. Prawa autorskie

 1. Zamawiający oświadcza, że posiada wszelkie prawa autorskie niezbędne do posługiwania się materiałami przekazanymi Wykonawcy oraz że ich treść i forma nie naruszają jakichkolwiek praw osób trzecich, a także że przysługuje mu prawo ochronne do przekazanych znaków towarowych.
 2. W przypadku opracowania reklamy przez Zamawiającego, Zamawiający udziela Wykonawcy nieodpłatnej licencji niewyłącznej z prawem udzielania dalszych licencji na korzystanie na czas nieokreślony z reklamy na polach eksploatacji takich jak utrwalanie reklamy, wprowadzanie do pamięci komputera i włączenie do zbioru reklam Wykonawcy, powszechne udostępnianie reklamy, w tym wprowadzenie do obrotu i rozpowszechnianie przez publikację w Internecie.
 3. W przypadku opracowania reklamy przez Wykonawcę, udziela on Zamawiającemu, po zapłacie przez niego całości wynagrodzenia Wykonawcy należnego na podstawie Umowy, licencji na korzystanie z reklamy – przy czym Zamawiający jest zobowiązany do zamieszczenia informacji, że wszelkie prawa autorskie należą do Fundacji PCJ Otwarte Źródła.

VI. Prawa i obowiązki Wykonawcy

 1. Wykonawca jest zobowiązany do zamieszczenia reklamy Zamawiającego w ciągu 5 (pięciu) dni roboczych od dnia zawarcia Umowy z zastrzeżeniem, że w przypadku projektowania logo może być ono zaprojektowane i zamieszczone w terminie do 10 dni roboczych od dnia zawarcia Umowy.
 2. Termin wykonania i zamieszczenia reklamy Zamawiającego w formie banera lub artykułu sponsorowanego jest ustalany indywidualnie z Zamawiającym w procedurze zawierania Umowy i uwzględnia on terminy oraz warunki wynikające z punktu IV niniejszego Regulaminu. Warunkiem wykonania i zamieszczenia reklamy Zamawiającego w formie banera lub lub artykułu sponsorowanego jest terminowa zapłata przez Zamawiającego należnego Wykonawcy wynagrodzenia albo zaliczki na poczet wynagrodzenia, na zasadach ustalonych w Umowie.
 3. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie opóźnienia w wykonaniu i zamieszczeniu reklamy Zamawiającego, jeśli są one wynikiem uchybień Zamawiającego, w tym w zakresie terminów, lub spowodowane są treścią lub jakością materiałów przekazanych przez Zamawiającego.

VII. Prawa i obowiązki Zamawiającego

 1. Zamawiający przez czas trwania umowy ma prawo do 3 (trzech) bezpłatnych aktualizacji i korekt zamieszczonej reklamy, wprowadzonych przez Wykonawcę lub też do dokonywania zmian samodzielnie przez Zamawiającego poprzez panel administracyjny bez żadnych liczbowych ograniczeń. Po wykorzystaniu przez Zamawiającego limitu 3 bezpłatnych aktualizacji lub korekt, Wykonawca wykona na zlecenie Zamawiającego kolejną aktualizację lub korektę, pod warunkiem zapłaty przez Zamawiającego wynagrodzenia zgodnego z cennikiem Wykonawcy.
 2. Wykonawca zastrzega sobie prawo do odmowy wykonania aktualizacji lub korekty, gdyby okazały się niemożliwe do realizacji ze względów technicznych. W tym przypadku odpowiednie stosowanie znajdą również postanowienia punktu III podpunktu 3 niniejszego Regulaminu.
 3. Zawarcie Umowy oznacza zgodę Zamawiającego na posługiwanie się i wykorzystanie do celów reklamowych przez Wykonawcę informacji identyfikujących Zamawiającego oraz danych dotyczących Zamawiającego, w szczególności takich jak: siedziba, numery telefoniczne oraz numery faksów, adresy e-mail.
 4. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek treści opublikowane na stronie internetowej Zamawiającego zamieszczonej w serwisie internetowym www.joomla.pl
 5. Zamawiający jest zobowiązany do kontroli ewentualnych zmian Regulaminu, który jest zamieszczony w witrynie www.joomla.pl.

VIII. Warunki dokonywania płatności oraz cennik usług

 1. Zamawiający jest zobowiązany do zapłaty wynagrodzenia w wysokości ustalonej i potwierdzonej przez Zamawiającego w chwili zawarcia Umowy.
 2. Wynagrodzenie może być płatne w całości jednorazowo lub też w ratach ustalonych w chwili zawarcia Umowy i może być powiększone o należny podatek VAT w wysokości 23% (gdy Fundacja zostanie płatnikiem VAT).
 3. Wykonawca po zawarciu Umowy przedstawia Zamawiającemu dokument pro forma, w którym określa wysokość wynagrodzenia wraz z terminem płatności. Dokument pro forma zawiera wszelkie dane niezbędne do dokonania zapłaty wynagrodzenia i stanowi podstawę do płatności wynagrodzenia przez Zamawiającego.
 4. Po dokonaniu płatności na podstawie dokumentu pro forma Wykonawca jest zobligowany do wystawienia rachunku (faktury VAT), która obejmuje wartość ustalonego wynagrodzenia.
 5. W razie niewywiązania się przez Zamawiającego z zapłaty całości lub części wynagrodzenia w terminie, Zamawiający jest zobligowany do zapłaty odsetek ustawowych od dłużnej sumy, jak również może zostać obciążony kosztami działań windykacyjnych zmierzających do wyegzekwowania należności.
 6. W przypadku należności płatnej w ratach, niedochowanie płatności jednej z rat lub jej zapłata w niepełnej wysokości skutkuje wymagalnością pozostałych rat w ciągu 3 (trzech) dni od dnia upływu terminu płatności uchybionej raty.

IX. Czas związania Umową

 1. Umowa pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą jest zawierana na okres 12 (dwunastu) miesięcy, chyba że Strony ustalą inny czas trwania Umowy.
 2. Zamawiający ma prawo odstąpić od zawartej Umowy w ciągu 48 (czterdziestu ośmiu) godzin od dnia zawarcia Umowy, bez podawania przyczyny odstąpienia. Oświadczenie o odstąpieniu powinno być przesłane za pośrednictwem drogi elektronicznej na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
 3. Oświadczenie o odstąpieniu złożone w formie telefonicznej jest nieskuteczne.

X. Reklamacje

 1. Reklamacje jakości usług Wykonawcy objętych Umową mogą być składane drogą elektroniczną na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
 2. Reklamacja złożona przez Zamawiającego powinna wskazywać w sposób jednoznaczny wadę reklamy i niezgodność ze złożonym zamówieniem oraz z zawartą Umową.
 3. Zgłoszenie reklamacji nie zwalnia Zamawiającego z obowiązku dokonania zapłaty wynagrodzenia należnego Wykonawcy na podstawie Umowy.
 4. Odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu jakości wykonanych usług nie obejmuje nieprawidłowości i wad związanych z treścią lub też jakością materiałów przekazanych przez Zamawiającego.
 5. Wykonawca jest zobligowany do rozpatrzenia reklamacji złożonej przez Zamawiającego w ciągu 14 (czternastu) dni od dnia jej otrzymania.

XI. Postanowienia końcowe

 1. Regulamin stanowi integralną część zawartej Umowy.
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego i innych przepisów prawa..
 3. Wszelkie spory mogące wyniknąć z tytułu uczestnictwa w Konferencji będą rozstrzygane w pierwszej kolejności przez właściwy sąd polubowny.
Ostatnio zmieniany So. 19 Gru 2015
comments powered by Disqus Powrót na górę

Czytaj Magazyn Społeczności

Oglądasz teraz:   SpołecznośćPrawneKatalog usługRegulamin świadczenia usług reklamowych