SpołecznośćPrawneKatalog usługWarunki korzystania z katalogu usług

Warunki korzystania z katalogu usług

Oceń ten artykuł
(0 głosów)

Katalog usług to usługa świadczona na rzecz społeczności Joomla! w Polsce przez Polskie Centrum Joomla!, realizowana w ramach działalności gospodarczej Fundacji PCJ Otwarte Źródła. Dochody Fundacji z prowadzenia Katalogu usług przeznaczone są na działalność statutową Fundacji – promocję i rozwój Joomla! w Polsce.

Ten dokument opisuje zasady i warunki, na których można korzystać z Katalogu usług.

Aby korzystać z Katalogu usług, trzeba poznać i zaakceptować wszystkie poniższe warunki, które mogą być przez nas od czasu do czasu aktualizowane bez wcześniejszego powiadomienia.

Słownik pojęć

Katalog usług:
lub krócej Katalog: dział witryny w domenie joomla.pl, prowadzony w ramach działalności gospodarczej Fundacji PCJ Otwarte Źródła, umożliwiający osobom prawnym i osobom fizycznym odpłatne umieszczanie wizytówek-ofert usług, świadczeń i produktów związanych z Joomla!
Wydawca
Fundacja PCJ Otwarte Źródła
Redakcja Katalogu:
wydzielony w redakcji witryny joomla.pl zespół projektowy odpowiedzialny za utrzymanie i rozwój Katalogu usług.
Użytkownik:
każdy, kto korzysta z katalogu, czy to przeglądając go, czy umieszczając swoją wizytówkę lub komentarz
Ogłoszeniodawca:
osoba fizyczna lub osoba prawna prowadząca działalność gospodarczą, która zgłasza do umieszczenia w Katalogu usług swoją wizytówkę-ofertę
Wizytówka-oferta:
lub krócej Wizytówka: umieszczona w Katalogu prezentacja firmy lub osoby z danymi kontaktowymi i ofertą świadczenia usług związanych z Joomla!
Komentarz:
opinia osoby prywatnej lub wyrażona w imieniu i z upoważnienia firmy, instytucji, sformułowana na podstawie doświadczeń wyniesionych ze współpracy z ogłoszeniodawcą.

Autorskie prawa własności i ochrona własności intelektualnej

 1. Użytkownik Katalogu przyjmuje do wiadomości, że autorskie i inne prawa własności intelektualnej do materiałów i opinii umieszczonych w katalogu należą do wydawcy Katalogu usług – Fundacji PCJ Otwarte Źródła – lub ich dostawców – ogłoszeniodawców i autorów komentarzy.
 2. Użytkownik zobowiązuje się nie kopiować, reprodukować, ściągać, rozpowszechniać, publikować lub udostępniać jakichkolwiek treści Katalogu usług w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób bez wyraźnej pisemnej zgody Fundacji PCJ Otwarte Źródła.
 3. Użytkownik zobowiązuje się nie zbierać żadnych informacji z Katalogu za pomocą zautomatyzowanych środków (np. pająki, screen-scraping)
 4. Umieszczając w Katalogu usług swoją wizytówkę lub swój komentarz (opinię), użytkownik udziela Fundacji PCJ Otwarte Źródła prawa do ogólnoświatowego, nieprzerwanego, wolnego od opłat na jego rzecz, niewyłącznego prawa i licencji (włączając w to prawa moralne oraz inne potrzebne prawa) do używania, wyświetlania, kopiowania, modyfikacji, publikacji, rozpowszechniania, promowania, archiwizowania i tłumaczenia. Licencja ta dotyczy dowolnej formy mediów i technologii znanych obecnie i dostępnych w przyszłości. Równocześnie użytkownik oświadcza i gwarantuje, że:
  • posiada wszelkie legalne, moralne i inne prawa, które mogą być konieczne do udzielenia nam praw wymienionych powyżej,
  • zawartość wizytówki lub opinia (komentarz) nie narusza żadnych patentów, praw autorskich, znaków towarowych, tajemnic handlowych lub innych praw własności jakiejkolwiek innej strony.
 5. Użytkownik przyjmuje również do wiadomości, że Wydawca ma prawo i pełną swobodę odrzucenia publikacji przesłanych nam treści lub materiałów, usunięcia lub zablokowania do nich dostępu, w dowolnym momencie z powodu naruszenia warunków określonych w niniejszym dokumencie, zarówno informując, jak i nie informując o tym wcześniej.
 6. W przypadku usunięcia lub zablokowania dostępu do treści lub materiałów, za których opublikowanie użytkownik wniósł opłatę abonamentową, użytkownikowi przysługuje zwrot wniesionej opłaty w wysokości proporcjonalnej do niewykorzystanego czasu publikacji.
 7. Każda osoba lub firma może zgłosić swoją wizytówkę do umieszczenia w Katalogu usług lub przedstawić swoją opinię o doświadczeniach z usługodawcą prezentującym swoją wizytówkę w Katalogu.
 8. Istnieje kilka podstawowych zasad, które musi przestrzegać każdy, kto umieszcza w Katalogu swoją wizytówkę lub komentarz. Przesyłając swoją wizytówkę lub komentarz do umieszczenia w Katalogu, zgadzasz się respektować te zasady.

Zgłoszenia

Zasady zgłoszeń

 1. Wszystkie oferty w wizytówkach oraz wszystkie komentarze muszą dotyczyć wykorzystania, rozwoju, projektowania, wdrażania Platformy Joomla! i systemu zarządzania treścią Joomla!.
 2. Wizytówka, główna strona internetowa oferującego, komentarz nie mogą zawierać treści przeznaczonych tylko dla dorosłych, o charakterze pornograficznym, obscenicznym, itp.
 3. Wizytówka, główna strona internetowa oferującego, komentarz nie mogą zawierać treści godzących w dobro innych osób, firm i instytucji, zniesławiających, oszczerczych, nieprawdziwych, wprowadzających w błąd lub w inny sposób naruszających ich prawa (takie, jak prawo do prywatności).
 4. Wizytówka, główna strona internetowa oferującego, komentarz nie mogą propagować zachowań niezgodnych z prawem, ani angażować się w taką działalność, w tym zachowania naruszające patenty, prawa autorskie, znaki towarowe, tajemnice handlowe lub inne prawa własności jakiejkolwiek strony.
 5. Wizytówka, główna strona internetowa oferującego, komentarz nie mogą być wykorzystywane do szerzenia treści politycznych, ideologicznych czy religijnych.
 6. Nie wolno naruszać ani podejmować prób naruszenia bezpieczeństwa witryny i katalogu, zakłócać ani próbować zakłócać właściwego funkcjonowania naszych zasobów – Katalogu usług, witryny, serwerów.
 7. Nie wolno wykorzystywać katalogu usług do wysyłania niechcianej poczty (spamu).
 8. Nie wolno wykorzystywać formularza Katalogu usług, a także udostępnionych w nim adresów i umieszczanych w wizytówkach odnośników do przekazywania treści lub materiałów, które zawierają wirusy, szkodliwy kod lub programy zaprojektowane w celu przerwania, zniszczenia lub ograniczenia funkcjonalności oprogramowania, sprzętu komputerowego lub telekomunikacyjnego.
 9. Wizytówka, główna strona internetowa oferującego, komentarz muszą przestrzegać polityki ochrony znaków towarowych Joomla! i nie mogą korzystać z nich w sposób nieuprawniony.
 10. Użytkownicy ponoszą wyłączną i pełną odpowiedzialność za treści umieszczone w wizytówkach i w komentarzach – ich publikacja w Katalogu nie oznacza, że Fundacja PCJ Otwarte Źródła popiera, patronuje czy udziela jakiejkolwiek rekomendacji oferowanych świadczeń, usług, produktów.
 11. Zgłoszenia do Katalogu można dokonać tylko i wyłącznie we własnym imieniu lub zgodnie z upoważnieniem do reprezentowania firmy, instytucji, organizacji. Nie wolno podszywać się pod jakąkolwiek inną osobę fizyczną lub prawną.
 12. Zastrzegamy sobie prawo do usuwania treści, które naszym zdaniem są nieaktualne.
 13. Zastrzegamy sobie prawo do wstrzymania publikacji każdej wizytówki i każdego komentarza bez uprzedniego powiadomienia
 14. Odnośniki w wizytówkach muszą prowadzić do strony głównej w witrynie ogłoszeniodawcy lub strony najodpowiedniejszej do treści oferty. Nie mogą powodować przekierowania do alternatywnych adresów URL.
 15. Wszystkie treści wizytówek i opinii muszą być sformułowane w języku polskim. Strony internetowe, do których prowadzą odnośniki w wizytówkach, mogą być wydawane w dowolnym języku.
 16. Wizytówki publikowane bezpłatnie przez osoby i firmy promujące się w Katalogu po raz pierwszy mogą być umieszczone tylko w jednej kategorii. Redakcja Katalogu usług ma prawo zmienić przypisanie do katalogu wizytówki publikowanej w ramach bezpłatnej promocji.
 17. Oferowane w Katalogu produkty (szablony, rozszerzenia) muszą być zgodne z aktualną licencją Joomla! i Powszechną Licencją Publiczną GNU (GNU GPL).

Naruszenia

 1. Decyzja o publikacji zgłoszonych wizytówek i komentarzy leży wyłącznie w gestii redakcji Katalogu usług i Fundacji PCJ Otwarte Źródła.
 2. Naruszenie którejkolwiek z zasad wymienionych powyżej może być powodem wstrzymania lub usunięcia wizytówki i komentarza z Katalogu usług.
 3. Zastrzegamy sobie prawo, ale nie obowiązek, monitorowania treści Katalogu usług w celu określenia ich zgodności z naszymi zasadami.
 4. Jeżeli redakcja Katalogu usług stwierdzi, że opublikowany wpis pozostaje w konflikcie z przedstawionymi powyżej zasadami, może według własnego uznania:
 • dokonać natychmiastowego wycofania z publikacji (wyłączenia)
 • poinformować zleceniodawcę o przyczynie wyłączenia wraz z wezwaniem do usunięcia stwierdzonych usterek w ciągu 14 dni od daty powiadomienia
 • usunięcia publikacji z Katalogu, jeżeli w ciągu 14 dni od daty powiadomienia problem nie zostanie przez Zleceniodawcę wyjaśniony lub rozwiązany

Poziomy uczestnictwa w Katalogu usług

 1. Redakcja Katalogu i Fundacja PCJ Otwarte Źródła może nadać szczególne przywileje ogłoszeniodawcom z tytułu ich społecznego zaangażowania w rozwój Joomla! w Polsce.
 2. Nadanie przywileju polega na przypisaniu ogłoszeniodawcy do jednego z „poziomów zaangażowania” na podstawie samooceny ogłoszeniodawcy i jej uzasadnienia dokonywanej w formularzu zgłoszeniowym.
 3. Decyzja o przypisaniu osobie, firmie, instytucji, organizacji „poziomu uczestnictwa” leży wyłącznie w gestii redakcji Katalogu usług i Fundacji PCJ Otwarte Źródła.
 4. Fundacja PCJ Otwarte Źródła ma prawo w dowolnym czasie i bez powiadomienia, według własnego uznania, określać i zmieniać ustalenia dotyczące korzyści oferowanych dla każdego poziomu uczestników. Zmiany te nie będą naruszać uprawnień już nabytych.
 5. Osoba, firma, instytucja, organizacja może się odwołać od decyzji przypisującej „poziom uczestnictwa”, przedstawiając stosowne uzasadnienie. Rozpatrzenia odwołania dokonuje Zarząd Fundacji PCJ Otwarte Źródła. Wynik rozpatrzenia jest ostateczny.
 6. Podstawą przypisania ogłoszeniodawcy do „poziomu zaangażowania” jest samoocena dokonywana w profilu (formularzu) ogłoszeniodawcy i jej uzasadnienie.
 7. Ogłoszeniodawca dokonuje samooceny najpóźniej na 14 dni przed rozpoczęciem nowego kwartalnego okresu abonamentowego, wyrażając ją jednym z trzech stopni: brak (0 pkt), niewielkie (1 pkt), duże (2 pkt).
 8. Samoocena obejmuje następujące obszary aktywności:
 • pomoc użytkownikom Joomla! na naszym forum użytkowników
 • wkład w rozwój Elektronicznej Biblioteki Dokumentacji Joomla!
 • udostępnianie niekomercyjnych wersji rozszerzeń dla Joomla!
 • udostępnianie tłumaczeń rozszerzeń Joomla! na język polski
 • udział w pracach zespołów roboczych Polskiego Centrum Joomla!
 • sponsorowanie projektów i wydarzeń Joomla! w Polsce
 • publikacje wiadomości i artykułów w witrynach PCJ
 • prowadzenie własnej witryny z materiałami pomocnymi w korzystaniu z Joomla!
 • organizacja spotkań grup użytkowników Joomla!
 • inne płaszczyzny działania, niewymienione powyżej

 

 1. Ustala się następujące „poziomy zaangażowania”:
 • Debiutant”: do tego poziomu przypisywani są zleceniodawcy, którzy umieszczają swoją wizytówkę w Katalogu usług po raz pierwszy.
 • Uczestnik”: do tego poziomu przypisywani są zleceniodawcy, którzy w kwartale poprzedzającym nowy okres abonamentowy uzyskają co najmniej 5 punktów za swoją aktywność na rzecz społeczności Joomla! w Polsce
 • Aktywny uczestnik”: do tego poziomu przypisywani są zleceniodawcy, którzy w kwartale poprzedzającym nowy okres abonamentowy za swoją aktywność na rzecz społeczności Joomla! w Polsce uzyskają co najmniej 7 punktów.
  Do tego poziomu przypisywani są także autorzy i projektanci Joomla!, którzy według oceny Zarządu Fundacji PCJ Otwarte Źródła przejawiają stałą aktywność na rzecz rozwoju Joomla! w Polsce, np. rozwijają i udostępniają bezpłatne rozszerzenia dla Joomla!, udostępniają w swoich witrynach wartościowe materiały instruktażowe, uczestniczą aktywnie w pracach grup roboczych moderowanych przez Fundację PCJ Otwarte Źródła lub Projekt Joomla!.
 • Szczególnie aktywny uczestnik”: do tego poziomu przypisywani są zleceniodawcy, którzy w kwartale poprzedzającym nowy okres abonamentowy za swoją aktywność na rzecz społeczności Joomla! w Polsce uzyskają co najmniej 10 punktów.

Korzyści z przypisania zleceniodawcy do „poziomu uczestnictwa”

Debiutant: w przypadku wykupienia abonamentu na okres nie krótszy niż jeden kwartał otrzyma opust w wysokości odpowiadającej wartości podstawowego abonamentu za 1 miesiąc. Opust ten można otrzymać tylko jeden raz.

Uczestnik: otrzyma opust w wysokości odpowiadającej 10-15% wartości podstawowego abonamentu za 3 miesiące.

Aktywny uczestnik: otrzyma opust w wysokości 20-25% wartości podstawowego abonamentu za 3 miesiące.

Szczególnie aktywny uczestnik: otrzyma opust w wysokości 30-40% wartości podstawowego abonamentu za 3 miesiące.

Niezależnie od powyższych korzyści wydawca może ustanawiać inne formy korzyści, np. opusty w systemie reklam w witrynach Polskiego Centrum Joomla!.

Komentarze

 1. Komentarz jest opinią prywatnej osoby lub wyrażoną w imieniu i z upoważnienia firmy, instytucji, sformułowaną na podstawie doświadczeń wyniesionych ze współpracy z osobą / firmą zamieszczającą w Katalogu usług swoja wizytówkę.
 2. Komentarze powinny być szczere, opierać się na faktach, dotyczyć takich aspektów współpracy z właścicielem wizytówki lub oferowanych przez niego świadczeń, usług, produktów, które komentujący uznaje za cenne, wartościowe, godne polecenia lub wymagające jego zdaniem udoskonalenia, poprawy, rozwoju
 3. Komentarze nie są miejscem na składanie próśb o pomoc, ani skarg na oferujących swoje usługi, świadczenia, produkty. Takie komentarze, wnioski i prośby prosimy kierować bezpośrednio do oferentów poprzez ich strony internetowe lub udostępnione kontakty.
 4. Wszelkie opinie przedstawiane w komentarzach są opiniami ich autorów, a nie wydawcy Katalogu.
 5. Komentarze, zwłaszcza krytyczne, powinny być napisane w sposób uprzejmy, pozbawiony uwag osobistych i sformułowań, które mogą być uznane za obraźliwe.
 6. Przyjęcie i opublikowanie komentarza leży wyłącznie w gestii redakcji Katalogu usług.
 7. Redakcja Katalogu usług zastrzega sobie prawo usuwania opublikowanych komentarzy w dowolnym czasie.
 8. Jeżeli uważasz, że komentarz zawiera nieprawdziwe informacje bądź nierzetelne oceny i opinie, prosimy o kontakt z jednym z redaktorów Katalogu usług.

Zastrzeżenia

 1. Informacje w Katalogu usług udostępniane są w formie „takiej, jak widać”, bez jakichkolwiek gwarancji. Fundacja PCJ Otwarte Źródła kategorycznie wyłącza jakiekolwiek gwarancje, jawne lub dorozumiane, włączając w to, ale nie ograniczając się do tego, gwarancje przydatności handlowej, przydatności do określonego celu, zgodności z prawem, jakości. Fundacja PCJ Otwarte Źródła nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, w tym bez ograniczeń, szkody bezpośrednie, specjalne, pośrednie, wtórne lub przypadkowe, ani straty lub utraty zysków lub dochodów, wynikające z użytkowania Katalogu usług, nawet jeśli Fundacja PCJ nie uprzedzała o możliwości wystąpienia takich szkód.
 2. Fundacja PCJ Otwarte Źródła dołoży wszelkich starań, aby Katalog usług działał poprawnie i zgodnie z powszechnie obowiązującymi w Internecie standardami bezpieczeństwa.
 3. Fundacja PCJ Otwarte Źródła nie daje jednak żadnych gwarancji bezpośrednich lub pośrednich, że jakakolwiek część Katalogu usług będzie funkcjonować przez określony czas i nieprzerwanie, bezbłędnie, niezawodnie i bezpiecznie, nie gwarantuje, że będzie wolna od wirusów i innych szkodliwych programów, ani że publikowane w Katalogu informacje i odnośniki są bezpieczne w jakikolwiek sposób.
 4. Fundacja PCJ Otwarte Źródła sobie prawo wstrzymania lub zaprzestania publikacji Katalogu usług lub jego części w dowolnym momencie bez uprzedzenia, bez jakichkolwiek zobowiązań z tego tytułu wobec korzystających z Katalogu usług, poza prawem do zwrotu opłaconego i niewykorzystanego abonamentu z powodu wstrzymania lub zaprzestania publikacji Katalogu usług.

Rozstrzyganie sporów oraz odesłanie

 1. Prawem właściwym dla niniejszych Warunków korzystania z Katalogu usług PCJ jest prawo Rzeczpospolitej Polskiej.
 2. Ewentualne spory między stronami będą rozstrzygane przez sąd polubowny lub sąd właściwy dla siedziby jednej ze stron.
 3. W zakresie nieuregulowanym postanowieniami niniejszych Warunków korzystania mają zastosowanie odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
Ostatnio zmieniany Śr. 2 Lip 2014
comments powered by Disqus Powrót na górę

Czytaj Magazyn Społeczności

Oglądasz teraz:   SpołecznośćPrawneKatalog usługWarunki korzystania z katalogu usług