Misja wizje i cele

Oceń ten artykuł
(2 głosów)

W roku 2008 Projekt Joomla! wystosował następujące oświadczenie, aby ponownie potwierdzić swoją ogólną misję, wizję oraz założenia projektowe. Zapoznaj się z tłumaczeniem tego dokumentu.

Misja

Naszą misją jest dostarczenie elastycznego programu na potrzeby cyfrowej współpracy i działalności wydawniczej.

(patrz komentarz poniżej)

Wizja

Poprzez naszą wizję rozumiemy:

 • ludzi współpracujących ze sobą i prowadzących działalność wydawniczą, w swoich społecznościach i na całym świecie,
 • bezpłatne, bezpieczne i wysokiej jakości oprogramowanie,
 • społeczność, której bycie częścią daje wiele satysfakcji i przyjemności,
 • ludzi na całym świecie, posługujących się preferowanymi językami,
 • niezależny, odpowiedzialny społecznie projekt budujący zaufanie użytkowników (patrz komentarz poniżej).

(patrz komentarz poniżej)

Wartości kluczowe

 • Wolność
 • Równość
 • Zaufanie
 • Społeczność
 • Współpraca
 • Użyteczność

Ww. założenia objaśniono dokładniej w komentarzach poniżej.

Misja (z komentarzem)

Naszą misją jest dostarczenie elastycznego programu na potrzeby cyfrowej działalności wydawniczej oraz daleko idącej współpracy.

Komentarz:

Doszliśmy do wniosku, że deklaracja naszej misji powinna być krótka i zwięzła, czego inspiracją miała być deklaracja o wydźwięku obalającym naszą misję, której treścią było „Stworzenie istotnego substytutu dla CVS (system kontroli wersji).

Słowo „dostarczyć” zostało użyte jako termin składowy, sugerujący zarówno „projektowanie” i „rozwijanie”, oraz pozostawiające możliwość wykorzystania konceptu „oprogramowanie jako usługa” (model rozwoju oprogramowania, gdzie aplikacja jest przechowywana przez producenta i udostępniana użytkownikom poprzez Internet).

Słowo „program” zostało użyte, aby położyć nacisk nie tylko na możliwość rozbudowania platformy CMS Joomla!, ale również, aby zaznaczyć, iż na pewnym etapie rozwoju prawdopodobnie opublikujemy projektowy szkielet Joomla! [ang. framework], stanowiący oddzielną platformę, jak również rozpatrywany jest rozwój aplikacji działającej bez udziału systemu CMS.

Słowo „cyfrowy” użyte jest w nawiązaniu do terminów takich jak „Sieć” lub „Internet”, przez wzgląd na uwagę, iż wielu użytkowników Joomla posługuje się programem bez użycia połączenia internetowego. Mamy tu na myśli pewien przypadek szkoły w Afryce, gdzie Joomla wykorzystany został do rozpowszechniania informacji pomiędzy studentami bez użycia połączenia internetowego.

Słowa „działalność wydawnicza” i „współpraca” zostały dokładnie wyselekcjonowane. „Działalność wydawnicza” wydaje się oczywistym wyborem jako że Joomla oparty jest o system CMS, stąd też termin został wybrany aby ukazać pewien typ aplikacji, który udostępniony jest jako dodatkowy element struktury Joomla. Oprócz udostępnionych stron oraz organizowanych przez nas wydarzeń dostarczamy również platformy umożliwiające komunikację, jak i współpracę. Stąd zarówno i te elementy stanowią część wypełnianej przez nas misji.

Wizja (z komentarzem)

Poprzez naszą wizję rozumiemy:

Ludzi współpracujących pomiędzy sobą i prowadzących działalność wydawniczą, zarówno pośród swoich społeczności internetowych, jak i na całym świecie.

Komentarz:

Zwróć uwagę, że użyliśmy tutaj słowa „ludzie” w odróżnieniu od „użytkownicy”. Użytkownicy mogą być postrzegani jako jednostki, których zadaniem jest zaprojektowanie strony WWW, a potem jej zarządzanie. Stąd też, poprzez celowe pominięcie tego terminu poszerzyliśmy naszą wizję o wszystkich pozostałych, wliczając osoby odwiedzające stronę, ale i również tych członków naszego społeczeństwa, którzy nigdy wcześniej nie mieli styczności z oprogramowaniem, ale którzy zaangażowali się w nie poprzez osoby wcześniej z nim związane.

Zwróć uwagę, że fraza „działalność wydawnicza i współpraca” są wzięte bezpośrednio z deklaracji naszej misji. Naszą misją jest dostarczenie oprogramowania do prowadzenia działalności wydawniczej i współpracy, a nasza wizja zakłada, że ludzie zostaną upoważnieni przez ten program do wykorzystania założeń tejże misji.

Słowo „społeczności” jest celowo uogólnione, jako że może się ono odnosić zarówno do społeczności ludzi odwiedzających stronę użytkownika, społeczności Joomla, jak i innych typów społeczności. Liczba mnoga użyta jest dlatego, iż ludzie niezmiennie należą do wielu zachodzących na siebie społeczności.

Słowa „i na całym świecie” odnoszą się do ludzi wykraczających poza własne lokalne społeczności. Jakkolwiek celem użycia dodatkowego terminu, jakim jest „lokalny” jest ukazanie światowego charakteru słowa w oparciu o założenie, że owe społeczności mogą publikować materiały na potrzeby publiczności globalnej lub też mogą zaprosić do współpracy społeczności z całego świata.

Oprogramowanie które jest bezpłatne, bezpieczne w użytkowaniu oraz o wysokiej jakości.

Komentarz:

„Wolność” jest jedną z naszych wartości kluczowych. Jakkolwiek zamierzone użycie słowa „wolność” ma na celu wykorzystanie dwuznaczności słowa w języku angielskim, oznaczającego „wolny jako wolność” oraz „wolność jako bezpłatny”. Dlatego też zastrzegamy sobie, aby tłumacze tej wizji wzięli pod uwagę oba znaczenia tego słowa.

Słowa „bezpieczny w użytkowaniu” oraz „o wysokiej jakości” zostały dodane w odpowiedzi na reakcję szczytu Centrum Projektu. (Core Team Summit).

Pracę w społeczeństwie dającą wiele satysfakcji i przyjemności.

Komentarz:

Powyższa deklaracja ma na celu nie tylko uznanie, że społeczność jest elementem niezbędnym dla rozwoju przyszłości projektu, ale również podkreślenia, iż praca w tym społeczeństwie daje „wiele satysfakcji i przyjemności”.

Udział jest bardzo ważny elementem, jako że cały projekt opiera się na tymże elemencie. Pomimo faktu, iż do społeczeństwa mogą zaliczać się osoby, które nie mają żadnego istotnego udziału w jego rozwoju, to właśnie te osoby, które biorą czynny udział w jego rozwoju odgrywają kluczową rolę w sukcesie projektu. Ponadto, aby zachęcić do aktywności w społeczności, również i sama społeczność musi być wystarczająco atrakcyjna. Stąd też, podążając za założeniami tej części naszej misji, jeżeli potrafimy stworzyć społeczność, z której korzystanie daje wiele przyjemności i satysfakcji, wówczas można założyć, że ludzie z niej korzystający staną się w końcu jej częścią.

Z przyczyn oczywistych trudno jest odpowiedzieć na pytanie, jak sprawić, aby praca w owej społeczności dawała przyjemność i satysfakcję, jako że inne czynniki sprawdzają się dla różnych grup ludzi. To sama społeczność uczy się, jak najlepiej nagradzać swoich członków.

Ludzi z całego świata posługujących się preferowanymi językami.

Komentarz:

Po raz kolejny „ludzie” zamiast „użytkownicy”.

Słowo „posługujących się” powinno być rozumiane jako „obejmujące takie czynności, jak instalowanie i zarządzanie stroną internetową oraz włączające osoby odwiedzające i korzystające z danej strony”.

Słowa „z całego świata” oraz „preferowanymi językami” użyte zostały po to, aby uniknąć postrzegania języków jako ograniczonych geograficznie. W konsekwencji każdy powinien mieć możliwość używania programu w wybranym przezeń języku, niezależnie od tego, w jakim kraju obecnie się znajduje.

Liczba mnoga wskazująca na „języki” została użyta przez wzgląd na fakt, iż niektórzy mogą mieć więcej niż jeden preferowany język.

Projekt, który działa niezależnie.

Komentarz:

Słowo „projekt” zostało tutaj użyte zamiast „społeczność” jako, że tylko projekt daje możliwość podejmowania decyzji. Dokładne granice projektu nie są precyzyjnie sformułowane, ale mogłyby one na przykład wliczać członków Grupy Roboczej, jako że to właśnie oni są mocno zaangażowani w podejmowanie decyzji.

Fakt, iż powinniśmy pozostać organizacją, w której wszystkie decyzje podejmowane są niezależne, ma na celu rozwianie wszelkich wątpliwości co do tego, że projekt mógłby zostać oddany w ręce jakichkolwiek jednostek komercyjnych.

Projekt, który działa w oparciu o społeczną odpowiedzialność.

Komentarz:

Słowa „społecznie odpowiedzialny” mają na celu odzwierciedlenie motta Google, które mówi „nie czyń złego”. Społeczeństwo może bowiem odnosić się zarówno do „społeczności internetowej”, jak i społeczeństwa w pojęciu ogólnym.

Odpowiedzialność może być ujemna i oznaczać będzie obowiązek powstrzymywania się od jakichkolwiek działań. Z kolei odpowiedzialność pozytywna odnosi się do obowiązku podejmowania czynności.

Przykładem projektu działającego w sposób odpowiedzialny może być praca wykonywana przez moderatorów forów zapewniająca, że korzystanie z nich daje zarówno „przyjemność”, jak i „satysfakcję”. Jest to możliwe dzięki ciągłej czujności moderatorów i utrzymywaniu zasad obowiązujących na forach.

Projekt, który skupia się na zapewnianiu zaufania pomiędzy jego użytkownikami.

Komentarz:

Założenie jest takie, że każdy, kto stanowi część tej społeczności, nawet jeśli tą osobą jest zwykły użytkownik programu, pokłada w tym projekcie jakiś stopień zaufania i to jest to jest właśnie ta idea, którą projekt powinien spełniać i której powinien pozostać wiernym.

Jednym z najważniejszych aspektów tego zaufania jest uświadomienie sobie, że podczas podejmowania decyzji uczestnicy projektu nie mogą myśleć jedynie o korzyściach dla samych siebie lub też korzyściach zbiorowych.

Wartości kluczowe (z komentarzem)

 • Wolność
 • Równość
 • Zaufanie
 • Społeczność
 • Współpraca
 • Użyteczność

„Wolności” przyznano najwyższą wartość z wielu powodów. Chcemy dać ludziom wolność budowania stron internetowych, na których będą mogli „publikować” własne pomysły. Chcemy oferować ludziom swobodę współpracy z innymi w ich własnym języku. Chcemy też umożliwić im używanie, kopiowanie, modyfikowanie i rozpowszechnianie kodu oraz bronić tych „wolności” przy użyciu licencji GNU/GPL [licencji wolnego i otwartego oprogramowania – przypis tłumacza]. Pragniemy również zapewnić ludziom swobodę uczestniczenia w tej społeczności oraz w rozwijaniu projektu.

„Równość” wybrano na na drugą pierwszoplanową wartość również z wielu powodów. Oczywiście, pragniemy, by nasza społeczność była otwarta dla każdego, bez względu na pochodzenie rasowe, płeć, wiek czy wyznawaną religię. Chcemy również zapewnić wszystkim możliwość pobrania oprogramowania niezależnie od położenia geograficznego, trzeba więc uwzględniać na przykład ograniczoną przepustowość. Chcemy umożliwić ludziom korzystanie z oprogramowania w wybranym przez nich języku, ważne są więc także internacjonalizacja i lokalizacja. Ponadto musimy wziąć pod uwagę dostępność naszych stron internetowych i oprogramowania.

„Zaufanie” niezbędnym fundamentem projektu. Przykładowo, ludzie powinni mieć podstawy do zaufania, że projekt będzie zgodny z obietnicami jego twórców. Osoby zatrudnione w naszych Grupach Roboczych powinny ufać sobie nawzajem. Zarówno projekt, jak i społeczność istnieją w dużej mierze właśnie dzięki „sieci zaufania”.

„Społeczność” wybrano jako kolejną niezwykle ważną wartość, ponieważ zasadniczo stanowimy projekt społecznościowy i bez udziału społeczności niczego nie udałoby się osiągnąć. Ponadto narzędzia, których dostarczamy, są często wykorzystywane do tworzenia społeczności. Wszystkim naszym działaniom powinno towarzyszyć poczucie przynależności, ponieważ działamy razem.

„Współpraca” jest następnym nieodłącznym elementem napędzającym projekt. Joomla! pozwala ludziom współpracować – w znaczeniu wspólnej pracy nad tymi samymi rzeczami – co nie zawsze charakteryzuje społeczność. Także inne nasze działania, np. tworzenie Joomlacode i dokumentacji wiki, pobudzają do współpracy. Współpracy sprzyjają także zastosowanie licencji GPL, tworzenie aplikacji i sama kultura projektu.

„Użyteczność” jest wartością kluczową, ponieważ chcemy umożliwić każdemu korzystanie z naszego oprogramowania, dokumentacji, forów, i wszystkich innych naszych stron. Poprzez nacisk na „użyteczność” mamy nadzieję ukierunkować procesy podejmowania decyzji na szerokie zastosowanie i udział w projekcie.


Ostatnio zmieniany Pt. 3 Paź 2014
comments powered by Disqus Powrót na górę
Oglądasz teraz:   O Joomla!Projekt Joomla!Cele, nazwa, logoMisja wizje i cele