Korzystna umowa

Oceń ten artykuł
(2 głosów)

Umowa z wykonawcą witryny określa warunki realizacji zlecenia. Jej postanowienia są równie ważne dla wykonawcy, jak i zlecającego.

Kiedy podpisać umowę?

Oczywiście, po uzgodnieniu warunków transakcji, a przed rozpoczęciem prac nad witryną!

Podpisywanie umowy tuż przed oddaniem witryny do użytku może być korzystne dla jej wykonawcy, ale na pewno nie uchroni zlecającego przed skutkami niewywiązania się wykonawcy ze wszystkich ustaleń.

W przypadku, gdy przed rozpoczęciem prac nad witryną nie jest możliwe uzgodnienie wszystkich szczegółów umowy, rozsądnym wyjściem będzie podpisanie umowy wstępnej.

Co powinna zawierać umowa?

Umowa powinna zawierać postanowienia regulujące:

 • przedmiot i zakres usługi,
 • warunki korzystania z oprogramowania,
 • przeniesienie praw majątkowych,
 • gwarancje i odpowiedzialność wykonawcy,
 • cenę i warunki płatności,
 • zobowiązania w okresie realizacji zlecenia.

Przedmiot i zakres usługi

Przedmiot umowy jest podstawą do zbudowania całej pozostałej treści dokumentu. Powinien być określony jasno i precyzyjnie - nie tylko nazywać rezultat, jaki wykonawca przekaże zlecającemu (np. witryna - wizytówka lub sklep internetowy), ale wskazywać na podstawowe składniki i funkcje, jakie witryna ma udostępniać.

Jeśli chcemy uniknąć zbytniej drobiazgowości opisu przedmiotu umowy, można w niej zapisać, że szczegółowe wymagania realizacyjne określa stanowiąca załącznik do umowy specyfikacja.

Warunki korzystania z oprogramowania

Jeśli do obsługi witryny i jej funkcji wykorzystywane jest jakiekolwiek specjalne oprogramowanie, takie jak CMS, galeria, forum, biuletyn informacyjny czy szablony graficzne, umowa powinna zawierać co najmniej:

 • gwarancje legalności,
 • stosowne zezwolenia (licencje).

Jako zleceniodawca i właściciel witryny masz pełne prawo wiedzieć, czy i jakie oprogramowanie witrynę obsługuje, czy zostało użyte legalnie oraz na jakich warunkach możesz z niego korzystać! Zgodnie z prawem możesz ponieść konsekwencje niedozwolonego używania programu także wówczas, gdy nie wiesz, że naruszasz jego licencję.

W pełni uzasadnione jest żądanie od wykonawcy, aby:

 • wyszczególnił wszystkie wykorzystane do działania witryny programy i utwory osób trzecich,
 • wykazał, że każdy z wykorzystanych programów został użyty legalnie,
 • przekazał zezwolenia na ich używanie (licencje),
 • wskazał źródła, w których można otrzymać (pobrać, nabyć) unowocześnione wersje.

Autorskie prawa majątkowe

Ważnym elementem umowy o wykonanie witryny są postanowienia o przekazaniu zamawiającemu autorskich praw majątkowych. Brak wyraźnego postanowienia o przeniesieniu majątkowych praw autorskich powoduje, że nabywca witryny nie będzie jej właścicielem, a w konsekwencji nie będzie nią mógł swobodnie dysponować.

Przeniesienie autorskich praw majątkowych wymaga dla swej ważności umowy pisemnej. W przeciwnym przypadku uznaje się, że udzielona została jedynie licencja.

Samo stwierdzenie o przeniesieniu autorskich praw własności jest niewystarczające! Umowa musi wymieniać pola eksploatacji utworu, czyli uściślać sposoby i zakres wykorzystania witryny, a więc m.in. prawa:

 • wprowadzania do obrotu elektronicznego,
 • tłumaczenia, przystosowywania, poprawiania, dokonywania wszelkich zmian,
 • kopiowania i przechowywania kopii na dowolnym nośniku,
 • odsprzedaży lub odstąpienia (przekazania, podarowania).

W interesie zlecającego leży takie sprecyzowanie pól eksploatacji, by zapewniało mu pełną swobodę korzystania z witryny. Natomiast w interesie wykonawcy leżą np.postanowienia, które uniemożliwią sporządzenie kopii witryny lub jej części w celu dalszej odsprzedaży.

Zrozumiałe jest, że postanowienia o przekazaniu autorskich praw majątkowych mogą odnosić się jedynie do dzieła wykonawcy, nie mogą na przykład obejmować zastosowanego do obsługi witryny wolnego oprogramowania.

W tej części umowy jest miejsce na oświadczenie wykonawcy, że stanowiąca przedmiot umowy witryna nie jest obciążona żadnymi roszczeniami i innymi prawami osób trzecich.

Gwarancje i odpowiedzialność wykonawcy

Jak każdy twór, tak i witryna może posiadać wady, które objawią się dopiero w trakcie jej użytkowania. To oczywiste zatem, że umowa powinna nakładać na wykonawcę obowiązek naprawienia wykrytych usterek.

Mniej istotne są kwestie trybu zgłaszania i czasu na naprawę, choć i te należy uregulować. Istotniejsze jest wyznaczenie wystarczająco długiego okresu odpowiedzialności wykonawcy. Wymóg co najmniej 3-miesięcznej gwarancji na pewno nie jest przesadzony. A w dużych i złożonych projektach odpowiednim będzie jeden rok.

W przypadku złożonych witryn, korzystających ze specjalnego programowania (CMS, skrypty katalogów, galerii, forum, itp.) umowa powinna rozstrzygać kwestie aktualizowania tych skryptów. Zlecający winien być doinformowany przez wykonawcę, że zastosowane oprogramowanie może się okazać w przyszłości podatne na włamania i w związku z tym powinno być systematycznie aktualizowane do nowszych wydań.

Na aktualizację oprogramowania witryny można zawrzeć odrębną umowę lub uzgodnić jej warunki w umowie o wykonanie witryny. Wykonawca, który w umowie zobowiąże się do powiadamiania zlecającego o nowych wersjach oprogramowania, a zwłaszcza o wydaniach naprawiających luki wykryte w bezpieczeństwie dowodzi takim postanowieniem swego profesjonalizmu i spolegliwości.

Wycena usługi i warunki płatności

Jeżeli w momencie podpisywania umowy niemożliwe jest dokładne oszacowanie wszystkich kosztów i ustalenie wysokości wynagrodzenia, należy w umowie określić podstawy, na jakich zostanie ustalone. Jeśli uzgodnione zostanie wynagrodzenie zryczałtowane, wykonawca nie może żądać wyższej zapłaty, nawet jeśli poniesie wyższe koszty, niż przewidywał.

Zobowiązania wzajemne

Umowa powinna regulować szczególnie te zobowiązania stron, od których zależne jest dotrzymanie terminów realizacji zlecenia, a więc m.in.:

 • tryb kontroli realizacji zlecenia i akceptowania projektów,
 • zasady dostarczania niezbędnych do wykonania witryny materiałów
 • warunki odstąpienia od umowy i związane z tym świadczenia stron.

Zastrzeżenie

Przedstawionych tutaj wskazówek nie formułował prawnik, nie są one ani wykładnią, ani interpretacją obowiązującego prawa. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości zawsze najlepiej skorzystać z pomocy prawnej.

Ostatnio zmieniany Pt. 26 Kwi 2013
comments powered by Disqus Powrót na górę
Oglądasz teraz:   O Joomla!Joomla! w praktyceZlecamy wykonanieKorzystna umowa