Wydrukuj tę stronę

Karta Polskiego Centrum Joomla

Karta Polskiego Centrum Joomla
Oceń ten artykuł
(2 głosów)

Celem tego dokumentu jest określenie i uzgodnienie kryteriów i zasad członkostwa w Polskim Centrum Joomla, które od ustanowienia Fundacji PCJ Otwarte Źródła możemy także ujmować w ramy wolontariatu. Pomysły rozwiązań zaczerpnęliśmy z kilku innych podobnych projektów na świecie.

Przyjęte w dokumencie rozwiązania traktujemy jako punkt wyjścia do uporządkowania i przeorganizowania działalności Polskiego Centrum Joomla. Zaproponowane rozwiązania chcemy poddać pod dyskusję społeczności i równocześnie praktycznej weryfikacji, by najpóźniej po upływie jednego roku, np. podczas JoomlaDay 2014, przyjąć Kartę Polskiego Centrum Joomla uzgodnioną ze społecznością i zweryfikowaną praktycznie.

Tymczasowa Karta Polskiego Centrum Joomla

Od narodzin Projektu Joomla! staramy się wypełniać misję polskiego centrum Joomla - ośrodka skupiającego wszystkich, którzy chcą służyć swoim działaniem społeczności użytkowników.

Społeczność użytkowników jest wspólnotą, której służymy, a zaspakajanie jej potrzeb jest naszym nadrzędnym celem.

Przyjmujemy, że podobnie jak w obrębie jednej wielkiej międzynarodowej wspólnoty Joomla! istnieją mniejsze społeczności narodowe, tak i w polskiej społeczności może istnieć wiele różnych mniejszych grup użytkowników skupiających się wokół Projektu Joomla. Uznając, że każde pozytywne działanie wzbogaca społeczność, zapraszamy i zachęcamy do udziału w pracach i projektach Polskiego Centrum Joomla i Fundacji PCJ Otwarte Źródła wszystkich, którzy są przekonani że siłą Joomla jest wspólne działanie dla wspólnego dobra, że razem osiągniemy więcej.

Członkostwo w Polskim Centrum Joomla

Aby zostać członkiem Polskiego Centrum Joomla lub wolontariuszem Fundacji PCJ Otwarte Źródła (co w zasadzie jest tym samym), trzeba wnieść konkretny wkład na rzecz społeczności, wykazać, że poświęcony czas i wysiłek w pracy na rzecz społeczności skutkuje sprawdzalnym, namacalnym efektem.

Wnioski o przyjęcie do Polskiego Centrum Joomla i zespołu wolontariuszy Fundacji PCJ Otwarte Źródła weryfikowane są przez Kapitułę Wolontariatu.

Wszyscy wolontariusze są sobie równi, choć niektórym mogą zostać przyznane szczególne uprawnienia w związku z powierzeniem im określonych funkcji lub obowiązków.

Każdy wolontariusz powinien pamiętać, że należy do demokratycznej wspólnoty, której kluczową zasadą jest służba społeczna (ochotnicza praca na rzecz społeczności), a przynależność do Polskiego Centrum Joomla jest zobowiązaniem do konkretnych działań, a nie stanem nabytym przez dawne zasługi czy sekundowanie działaniom innych wolontariuszy.

Każdy wolontariusz powinien również zawsze pamiętać, że oddziałuje na innych członków społeczności i osobami spoza niej jako członek Polskiego Centrum Joomla i uwzględniać w kontaktach z innym konsekwencje swoich zachowań. Dlatego powinny go charakteryzować uprzejmość, wyrozumiałość, obiektywizm, otwartość, życzliwość, zrozumienie, cierpliwość i dobra wola. Nieodpowiednie zachowanie jest uważane za podstawę do pozbawienia członkostwa.

Kryteria członkostwa w Polskim Centrum Joomla

Podstawowym kryterium uznania członkostwa w Polskim Centrum Joomla jest kryterium konkretnych zasług, na które mogą składać się następujące działania:

 • czynny udział w pracach zespołów roboczych Projektu Joomla!,
 • zgłaszanie błędów, poprawek, wykonywanie zadań betatesterów,
 • wkład do tłumaczenia Joomla lub rozszerzeń, w tym za pomocą systemu Transifex,
 • tworzenie dokumentacji i materiałów instruktażowych udostępnianych społeczności, w tym wkład w rozwój Elektronicznej Biblioteki Dokumentacji Joomla!
 • prowadzenie i publikowanie analiz, porównań, sprawozdań z testów, badań użyteczności, itp.
 • udostępnianie niekomercyjnych wersji rozszerzeń dla Joomla!
 • pomoc użytkownikom Joomla! na forum / forach
 • prowadzenie własnej witryny z materiałami pomocnymi w korzystaniu z Joomla!
 • organizowanie aktywności grupy użytkowników Joomla!
 • publikowanie wiadomości, artykułów w witrynach PCJ,
 • nagłaśnianie działalności Fundacji i jej projektów w porozumieniu z Zarządem Fundacji, poprzez publikacje w mediach, na targach i podczas innych wydarzeń,
 • reprezentowanie PCJ i Fundacji w wydarzeniach wolnego i otwartego oprogramowania,
 • prowadzenie samodzielnych lub zespołowych działań promujących Joomla.

Powyższe prace muszą być nietrywialne, konkretne i wykonywane przez pewien okres czasu.

Członkowie PCJ zobowiązują się wspierać polską społeczność Joomla, akceptując Kodeks Postępowania Wolontariusza oraz Kartę Polskiego Centrum Joomla.

Wolontariusze nie wnoszą żadnych opłat ani z tytułu członkostwa, ani za przyjęcie do Zespołu Wolontariuszy

Role członków

W okresie swojego członkostwa wolontariusze mogą angażować się w szereg działań.

Generalnie członek Polskiego Centrum Joomla - wolontariusz Fundacji PCJ - może spełniać takie funkcje, jak:

 • kierowanie – koordynowanie prac zespołu i/lub projektów;
 • przyjęcie odpowiedzialności za konkretne działania o charakterze administracyjnym lub finansowym w ramach działalności Fundacji.
 • udział w pracach – wykonywanie zadań w zespole roboczym, projektowym, (współrealizacja projektów i programów Fundacji)
 • redagowanie – korygowanie publikacji w witrynach PCJ
 • administrowanie – wykonywanie prac związanych z utrzymaniem infrastruktury PCJ
 • pozyskiwanie środków na działania programowe Fundacji;
 • głosowanie w sprawach poddawanych do decyzji Zespołu Wolontariuszy;
 • inicjowanie nowych projektów i działań Fundacji;

Profity z członkostwa w Polskim Centrum Joomla

Z członkostwem w Polskim Centrum Joomla nie wiążą się żadne profity finansowe czy inne rzeczowe gratyfikacje. Nagrodą jest własna satysfakcja z udziału w znaczącym projekcie, wkładu w rozwijanie Joomla w Polsce i pomocy innym, z czasem uznanie i prestiż w społeczności Joomla.

W uznaniu wkładu w rozwój polskiej społeczności Joomla wolontariusze Polskiego Centrum Joomla będą honorowani umieszczeniem w galerii zespołów Polskiego Centrum Joomla i Archiwum Zespołu PCJ.

Członkowie, z którymi zostanie zawarta formalna umowa wolontariacka objęci są ubezpieczeniem od następstw nieszczęśliwych wypadków.

Proces aplikacyjny do Polskiego Centrum Joomla

Członkostwo uzyskiwane jest po złożeniu ankiety wolontariusza i rozpatrzeniu jej przez Kapitułę Wolontariatu.

Podstawą do rozpatrzenia wniosku o przyjęcie do PCJ są informacje dotyczące zasług kandydata (dotychczasowej pracy na rzecz społeczności i PCJ).

Zbiór takich informacji może zawierać Karta Wolontariusza, wypełniana przez kandydata i weryfikowana przez koordynatorów działań opisanych w karcie. Z czasem proces ten powinien zostać zautomatyzowany poprzez odpowiednio przygotowaną infrastrukturę.

Kandydat na wolontariusza musi być aktywny co najmniej przez trzy miesiące przed złożeniem aplikacji i zobowiązać się do dalszych prac na rzecz społeczności co najmniej przez okres 6 miesięcy (do okresu tego nie są wliczane pierwsze trzy miesiące od spełnienia kwalifikacji).

Wolontariusz może w dowolnym momencie zrezygnować z uczestnictwa w zespole wolontariuszy.

Ciągłość członkostwa

Jeżeli wolontariusz przestaje działać i jest wyraźnie nieaktywny przez okres powyżej 3 miesięcy tak, że kryterium zasług nie jest spełniane, jego członkostwo w Polskim Centrum Joomla ustaje.

Wolontariusz może w związku ze swoją sytuacją życiową zadeklarować okresową nieaktywność (wystąpić o okresowe zwolnienie z obowiązków) bez utraty statusu członkowskiego. Warunkiem jest wznowienie aktywności w zadeklarowanym terminie.

Każdego roku wolontariusze dokonują „potwierdzenia członkostwa”. Polega ono na zadeklarowaniu dalszego aktywnego udziału w pracach na rzecz społeczności.

O taką deklarację występuje do poszczególnych wolontariuszy Kapituła Wolontariatu drogą elektroniczną. Jeśli wolontariusz nie odpowie na „potwierdzenie członkostwa”, Kapituła jest uprawniona do wygaszenia członkostwa.

W początkowym okresie (obejmującym czas od dnia publicznego ogłoszenia Regulaminu Wolontariatu PCJ do dnia wyłonienia Kapituły Wolontariatu), funkcję Kapituły pełnić będzie zespół powołąny przez Zarząd Fundacji PCJ. Zarząd Fundacji najpóźniej w ciągu 6 miesięcy powinien doprowadzić do wyborów pierwszego składu Kapituły.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach dopuszcza się możliwość zastosowania uproszczonego procesu przyjmowania w poczet członków PCJ (dot. np. ważnych i potrzebnych współpracowników, doradców). Sposób weryfikacji członkostwa i oceny zaangażowania w pracę na rzecz społeczności odbywa się na zasadach ogólnych.

Ustanie członkostwa

Członkostwo ustaje w wyniku wygaszenia, pozbawienia lub rezygnacji.

Podstawą do wygaszenia członkostwa jest niezapowiedziana lub niewyjaśniona bezczynność wolontariusza, trwająca dłużej niż trzy miesiące albo niewyjaśniony w ciągu trzech tygodni od przesłania e-maila brak odpowiedzi na „potwierdzenie członkostwa”.

Wygaszenie członkostwa następuje automatycznie, ale wymaga formalnego stwierdzenia przez Kapitułę Wolontariatu.

Pozbawienia członkostwa może nastąpić w wyniku skargi na agresywne, obraźliwe lub nieprzystojne albo inne zachowanie wolontariusza, narażające na szwank dobre imię Polskiego Centrum Joomla i Fundacji PCJ Otwarte Źródła.

Wniosek o pozbawienie członkostwa innego wolontariusza może złożyć każdy wolontariusz, dostarczając równocześnie dowody, uzasadniające pozbawienie członkostwa.

Wnioski o pozbawienie członkostwa analizuje Kapituła, rozpatrując zarówno stanowisko powoda, jak i pozwanego. Kapituła podejmuje decyzję w terminie trzech tygodni od momentu otrzymania raportu/wniosku w sprawie o pozbawienie członkostwa.

Każdy Wolontariusz ma prawo do rezygnacji. W tym celu przesyła swoje oświadczenie pocztą elektroniczną. W przypadku rezygnacji członkostwo ustaje automatycznie.

Głosowania

Wybór Kapituły Wolontariatu

Kapituła Wolontariatu jest wybierana w głosowaniu, w którym mają prawo brać udział wszyscy wolontariusze – członkowie PCJ.

Każdy Wolontariusz ma bierne i czynne prawo wyborcze, a w trakcie wyborów dysponuje jednym głosem.

Kandydatem do Kapituły może być każdy aktywny wolontariusz.

Członkowie Kapituły wybierani są indywidualnie podczas jednego procesu wyborczego.

Kapituła liczy od 3 do 7 członków.

Za wybranych uznaje się tych, którzy uzyskali kolejno największą liczbę głosów.

Wybory są przygotowywane i nadzorowane przez Zarząd Fundacji.

Kandydatury zgłaszane są do Zarządu Fundacji przez okres 7 dni od chwili ogłoszenia informacji o wyborach.

Wszyscy wolontariusze są powiadamiani o wyborach pocztą elektroniczną.

Głosowanie odbywa się z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość.

Dla ważności głosowania niezbędne jest minimum głosów określone przez Zarząd Fundacji w ogłoszeniu o wyborach.

Reklamacje i odwołania w sprawach glosowania rozpatruje na bieżąco Zarząd Fundacji. Efektem działań reklamacyjnych będzie albo zażegnanie sporu albo ogłoszenie nowych wyborów.

Głosowania Zespołu Wolontariuszy w innych sprawach

Zarząd Fundacji PCJ Otwarte Źródła w ramach swoich kompetencji może poddawać pod głosowanie wolontariuszy różne problemy działalności Polskiego Centrum Joomla.

Prawo głosowania w takich przypadkach przysługuje wszystkim wolontariuszom, którzy aktualnie są członkami PCJ (spełniają kryterium członkostwa).

Wszyscy wolontariusze są powiadamiani o głosowaniu pocztą elektroniczną.

Głosowanie odbywa się z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość.

Wszelkie decyzje w takich głosowaniach zapadają zwykłą większością głosów uczestników głosowania bez względu na liczbę uczestniczących w głosowaniu.

Ostatnio zmieniany Wt. 10 Wrz 2013
comments powered by Disqus